รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
15 พ.ย. 2559 17:02:00
หัวข้อข่าว
การจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่
หลักทรัพย์
STEC
แหล่งข่าว
STEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ ซท/2016/0661
            15 พฤศจิกายน 2559
เรื่อง   การจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่
เรียน   กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
   
บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ", "STEC") ขอแจ้งให้ทราบว่า
บริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัทย่อยขึ้นมีชื่อว่า "บริษัท สเตคอน เพาเวอร์ จำกัด" (STECON POWER CONPANY
LIMITED.) โดยมีรายละเอียดดังนี้.-
วันที่รับจดทะเบียน :   14 พฤศจิกายน 2559 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0105559178224   
ชื่อบริษัท:  บริษัท สเตคอน เพาเวอร์ จำกัด (STECON POWER COMPANY LIMITED.)
จำนวนกรรมการ:  นายวัลลภ รุ่งกิจวรเสถียร นายภาคภูมิ ศรีชำนิ นายวรพันธ์ ช้องทอง
อำนาจกรรมการ:  กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท
ทุนจดทะเบียน :   1,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
โครงสร้างการถือหุ้น :   (1) บมจ.ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น  ร้อยละ 99.97
  (2) นายวัลลภ รุ่งกิจวรเสถียร  ร้อยละ  0.01
  (3) นายภาคภูมิ ศรีชำนิ  ร้อยละ  0.01
  (4) นายรพันธ์ ช้อนทอง  ร้อยละ  0.01
ที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่:  ตั้งอยู่เลขที่ 32/59 อาคารซิโน-ไทย ทาวเวอร์ ชั้นที่ 29 ถนนสุขุมวิท 21
  (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
วัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการ : ประกอบกิจการเกี่ยวกับโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าทุกประเภท ฯ เป็นต้น 
เพื่อรองรับการขยายธุรกิจในด้านพลังงานของบริษัทฯ ในอนาคต
แหล่งของเงินทุน :    เงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ขนาดของรายการดังกล่าว ไม่เข้าข่ายรายการที่ต้องเปิดเผยข้อมูล 
ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติในเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547
                   ขอแสดงความนับถือ


                   (นายไชยาพร อิ่มเจริญกุล)
                        เลขานุการบริษัท

สำนักงานเลขานุการบริษัท
โทรศัพท์ : 0 2610 4900 ต่อ 552, 212, 274
โทรสาร :  0 2259 4427
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้