รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
15 พ.ย. 2559 13:04:00
หัวข้อข่าว
แจ้งรายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 (แก้ไข)
หลักทรัพย์
SKR
แหล่งข่าว
SKR
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การเพิ่มทุน                     

เรื่อง                        : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 14 พ.ย. 2559
รายละเอียดการจัดสรร                
จัดสรรให้กับ                    : บุคคลในวงจำกัด
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นสามัญ
 ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร           :
บริษัท ศิครินทร์ หาดใหญ่ โฮลดิ้ง จำกัด
 จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)               : 25,009,415
 ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)               : 59.00
 วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น               : วันที่ 15 พ.ย. 2559 ถึงวันที่ 15 พ.ย. 2559
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 25,009,415
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 25,009,415
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             : 6.50
หมายเหตุ                      :
ต้องได้รับอนุญาตจากสำนัก กลต.ก่อนการเสนอขาย และจะเสนอขายภายในระยะเวลา 3 เดือนหลังจากได้รับอนุญาต
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้