รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
15 พ.ย. 2559 09:27:00
หัวข้อข่าว
ตลท.ขึ้น SP และ NP กรณีผู้สอบบัญชีไม่ให้ความเชื่อมั่นต่องบการเงินสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 59
หลักทรัพย์
NBC
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การขึ้นเครื่องหมาย                  

เรื่อง                        : การขึ้นเครื่องหมาย SP และ NP
ชื่อย่อหลักทรัพย์                   
 - บริษัท บางกอกรับเบอร์ จำกัด (มหาชน) (BRC)
 - บริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (KC)
 - บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (NBC)
 - บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (NINE)
 - บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (NMG)
ขึ้นเครื่องหมาย                    : SP
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย                  : 15 พ.ย. 2559
รอบ                        : เช้า
วันที่ปลดเครื่องหมาย                  : 16 พ.ย. 2559
รอบ                        : เช้า
ขึ้นเครื่องหมาย                    : NP
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย                  : 16 พ.ย. 2559
รอบ                        : เช้า
เหตุผล                       :
ผู้สอบบัญชีไม่ให้ความเชื่อมั่นต่องบการเงินของบริษัทงวด 30 กันยายน 2559 ซึ่งสำนักงาน 
ก.ล.ต.อาจสั่งการให้บริษัทแก้ไขงบการเงินได้
หมายเหตุ                      :
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขึ้นเครื่องหมาย SP (Suspension) และ NP (Notice Pending) 
กรณีผู้สอบบัญชีไม่ให้ความเชื่อมั่นต่องบการเงินสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขึ้นเครื่องหมาย SP (Suspension) และ NP (Notice Pending) 
กรณีผู้สอบบัญชีไม่ให้ความเชื่อมั่นต่องบการเงินสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 เนื่องจากบริษัทจดทะเบียน
ดังต่อไปนี้ ได้นำส่งงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 ฉบับที่ผ่านการสอบทานมายังตลาดหลักทรัพย์ฯ
โดยผู้สอบบัญชีไม่ให้ความเชื่อมั่นต่องบการเงินของบริษัท ทำให้ตัวเลขผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน
ของบริษัทที่ปรากฏในงบการเงินอาจไม่แสดงค่าที่แท้จริงของกิจการ
ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อาจสั่งการให้บริษัทแก้ไขงบการเงินได้
 ได้แก่
1. บริษัท บางกอกรับเบอร์ จำกัด (มหาชน) (BRC)
2. บริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (KC)
3. บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (NBC)
4. บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (NINE)
5. บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (NMG)

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงขึ้นเครื่องหมาย SP เพื่อห้ามการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน 
ดังกล่าวตั้งแต่การซื้อขายรอบเช้าของวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปมีเวลาในการพิจารณารายงานของผู้สอบบัญชีประกอบกับตัวเลขในงบการเงินแ
ละหมายเหตุประกอบงบการเงิน อย่างระมัดระวัง โดยจะอนุญาตให้ซื้อขายหลักทรัพย์ของ KC, NBC, NINE และ NMG
พร้อมกับการขึ้นเครื่องหมาย NP ตั้งแต่การซื้อขายรอบเช้าวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559
จนกว่าบริษัทจดทะเบียนดังกล่าวจะนำส่งงบการเงินฉบับแก้ไขหรือจนกว่าจะได้ข้อสรุปว่าไม่ต้องแก้ไขงบการเงิน

สำหรับ BRC ตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ยังคงห้ามการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทต่อไปเนื่องจากอยู่ระหว่างแก้ไขคุณสมบัติในการเป็นหลักทรัพย์
จดทะเบียน
______________________________________________________________________