รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
14 พ.ย. 2559 17:45:00
หัวข้อข่าว
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2559
หลักทรัพย์
MANRIN
แหล่งข่าว
MANRIN
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ           

ชื่อบริษัท                      : บริษัท แมนดารินโฮเต็ล จำกัด (มหาชน)
ปี                         : 2016
ไตรมาส                       : ไตรมาสที่ 3
สิ้นสุดวันที่                      : 30 ก.ย. 2559
หมายเหตุ                      :
เรื่อง  ชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ปี 2559
เรียน  กรรมการผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  จากเงินการเงินสำหรับงวดไตรมาสที่ 3 ปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 และ 2558 บริษัท แมนดาริน 
โฮเต็ล จำกัด(มหาชน)
ขอเรียนชี้แจงถึงสาเหตุที่บริษัทฯมีผลการดำเนินงานแตกต่างจากงวดเดียวกันของปีก่อนมากกว่าร้อยละ 20
  สำหรับไตรมาสที่ 3 ปี 2559 บริษัท มีผลการดำเนินงานเป็นกำไรสุทธิ 5.04 ล้านบาท ปี 2558 
มีการดำเนินงานเป็นขาดทุนสุทธิ 20.87ล้านบาท กำไรเพิ่มขึ้น 25.91 ล้านบาท คิดเป็น 124.15%
ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้
  1.ในไตรมาสที่ 3 ปี 2559 บริษัทฯมีกำไรขั้นต้น 24.37 ล้านบาท ปี 2558 19.59 ล้านบาท 
ซึ่งมีผลมาจากรายได้ในปี 2559 คือ 83.27ล้านบาท ปี 2558 76.46 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.81 ล้านบาท
คิดเป็นเพิ่มขึ้น 8.91%ขณะเดียวกันบริษัทฯก็มีต้นทุนขายเพิ่มขึ้น กล่าวคือ ในปี2559 58.90 ล้านบาท ปี
2558 56.86 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.04 ล้านบาทคิดเป็นเพิ่มขึ้น 3.59 %
ทำให้กำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วเพียงเล็กน้อย
  2.ในไตรมาสที่ 3 ปี 2559 บริษัทฯมีผลกำไร 5.04 ล้านบาท ปี 2558 ขาดทุน 20.87 ล้านบาท กำไรเพิ่มขึ้น 
25.91 ล้านบาท คิดเป็น 124.15% ซึ่งมีผลมาจากค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี 2559 17.56 ล้านบาท ปี
2558 17.13 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.43 ล้านบาท คิดเป็น 2.51% เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยจากปีที่แล้ว
ค่าใช้จ่ายทางการเงินปี 2559 6.10 ล้านบาท ปี 2558 7.28 ล้านบาท ลดลง 1.18 ล้านบาท คิดเป็น 16.21%
ลดลงเพียงเล็กน้อยสาเหตุมาจากการจ่ายชำระเงินกู้ยืมสถาบันการเงินและในปี 2559 จำนวน 44 ล้านบาท และในปี
2559 บริษัทฯมีรายได้ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 0.90 ล้านบาท ปี2558 เป็นค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
16.75 ล้านบาท ลดลง17.65ล้านบาท คิดเป็น 105.37%จึงเป็นสาเหตุที่บริษัทฯมีกำไรสุทธิเพิ่มจากปี
2558เป็นจำนวน 25.91 ล้านบาท
       3. ในไตรมาสที่ 2 ปี 2559 บริษัทฯมีรายได้อื่น 5.05 ล้านบาท ปี 2558 4.48 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้น 0.57 ล้านบาท คิดเป็น 12.72% เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย ซึ่งมาจาก รายได้ค่าเช่า ค่าน้ำประปา
ค่าไฟฟ้า จากบริษัท สีฟ้า จำกัด และ บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด และในปี 2559
บริษัทฯมีผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน 1.59 ล้านบาท ปี 2558
เป็นขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน 3.74 ล้านบาท ขาดทุนลดลง 2.15 ล้านบาท คิดเป็น 57.49%
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้