รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
14 พ.ย. 2559 17:07:00
หัวข้อข่าว
การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เสนอชื่อกรรมการและการส่งคำถามล่วงหน้า
หลักทรัพย์
JCK
แหล่งข่าว
JCK
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        

ที่ บ./59 - 774
 
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559

เรื่อง  การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เสนอชื่อกรรมการ
และการส่งคำถามล่วงหน้า

เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ขอเรียนว่าเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
และเพื่อแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯ
จึงขอเชิญผู้ถือหุ้น เสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
และชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า
รวมทั้งสามารถส่งคำถามที่ต้องการให้ตอบในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัท ที่ www.tfd-factory.com
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559
 
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
(นางสิริพร ปิ่นประยงค์)
  เลขานุการบริษัท
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้