รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
11 พ.ย. 2559 17:55:00
หัวข้อข่าว
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2559
หลักทรัพย์
ERWPF
แหล่งข่าว
ERWPF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ           

ชื่อบริษัท                      : กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท
ปี                         : 2016
ไตรมาส                       : ไตรมาสที่ 3
สิ้นสุดวันที่                      : 30 ก.ย. 2559
หมายเหตุ                      :
จท.11-590430              11 พฤศจิกายน 2559

เรื่อง  ชี้แจงผลการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานเกินกว่าร้อยละ 20
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท (ERWPF)

เรียน   กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ 
โฮเทล โกรท ("กองทุนรวม") ขอเรียนชี้แจงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมสำหรับไตรมาส 3 ปี 2559
(งวดผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559)
ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงลดลงของสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานเกินร้อยละ 20
เมื่อเทียบกับผลการดำเนินงานในงวดเดียวกันของปี 2558

กล่าวคือกองทุนรวมมีการลดลงของสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานจำนวน -19.71 ล้านบาท ณ วันที่ 30 กันยายน 
2559 หรือคิดเป็นการลดลงเป็นจำนวน -45.93 ล้านบาท (ร้อยละ -175.13%) จากงวดเดียวกันของปี 2558
โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของกำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้นจากการลงทุน เป็นจำนวน -45.99 ล้านบาท
 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่ไม่มีการประเมินมูลค่าเงินลงทุน

ดังนั้น กองทุนรวมจึงมีการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานเกินกว่าในงวดเดียวกันของปี 2558 
เกินร้อยละ 20

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


  ขอแสดงความนับถือ
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท
โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด(นางสาวพิจิตตรา ไตรรัตนธาดา)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
กลุ่มการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้