รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
10 พ.ย. 2559 18:09:00
หัวข้อข่าว
แจ้งกำหนดการลดมูลค่าของหน่วยลงทุน การจ่ายเงินปันผล และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา (URBNPF)
หลักทรัพย์
URBNPF
แหล่งข่าว
URBNPF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การพิจารณาปันผล                  

เรื่อง                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 10 พ.ย. 2559
ชนิดการปันผล                    : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิรับปันผล            : 24 พ.ย. 2559
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)              : 21 พ.ย. 2559
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหน่วยลงทุน
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหน่วย)       : 0.1031
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)               : 7.516
วันที่จ่ายปันผล                    : 09 ธ.ค. 2559
จ่ายปันผลจาก                    :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ก.ค. 2559 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2559
หมายเหตุ                      :
ขอแจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงาน ในระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 
2559 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน ดังนี้

1.จ่ายเงินปันผลของกองทุนรวมครั้งที่ 17 จากผลการดำเนินงานของกองทุนรวมในงวดนี้ ในอัตราหน่วยละ 0.1031 
บาท โดยบริษัทจัดการกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในวันที่ 9 ธันวาคม 2559
2.กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน เพื่อสิทธิในการรับเงินเฉลี่ยคืนจากเงินปันผล ในวันที่ 24 
พฤศจิกายน 2559


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร
______________________________________________________________________

การลดทุนของกองทุน                  

เรื่อง                        : การลดทุนเงินทุนจดทะเบียน
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 10 พ.ย. 2559
มูลค่าหน่วยลงทุนที่ลดลง (บาทต่อหน่วย)           : 0.0369
มูลค่าหน่วยลงทุนที่ตราไว้ก่อนการลดเงินทุน(บาทต่อหน       : 7.516
่วย)
มูลค่าหน่วยลงทุนที่ตราไว้หลังการเงินทุน(บาทต่อหน่ว       : 7.4791
ย)
วันที่ปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิในการรับเงินเฉลี่ยคื       : 24 พ.ย. 2559
นจากการลดเงินทุน
วันที่ไม่ได้รับสิทธิการรับเงินเฉลี่ยคืนจากการลดเงิ       : 21 พ.ย. 2559
นทุน(XN)
วันจ่ายเงินเฉลี่ยคืนจากการลดเงินทุนให้แก่ผู้ถือหน่       : 09 ธ.ค. 2559
วยลงทุน
หมายเหตุ                      :
ขอแจ้งกำหนดการลดมูลค่าของหน่วยลงทุน จากผลการดำเนินงาน ในระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ถึงวันที่ 30 
กันยายน 2559 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน ดังนี้

1.การลดมูลค่าของหน่วยลงทุนครั้งที่ 23 ในอัตราหน่วยลงทุนละ 0.0369 บาท 
โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนหน่วยจดทะเบียน
โดยบริษัทจัดการกำหนดจ่ายเงินเฉลี่ยคืนจากการลดเงินทุนจดทะเบียนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในวันที่ 9
ธันวาคม 2559
2.กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน เพื่อสิทธิในการรับเงินเฉลี่ยคืนจากการลดเงินทุนจดทะเบียน 
ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้