รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
10 พ.ย. 2559 17:04:00
หัวข้อข่าว
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2559
หลักทรัพย์
NCH
แหล่งข่าว
NCH
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ           

ชื่อบริษัท                      : บริษัท เอ็น. ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)
ปี                         : 2016
ไตรมาส                       : ไตรมาสที่ 3
สิ้นสุดวันที่                      : 30 ก.ย. 2559
หมายเหตุ                      :
ที่ NCH 057 /2559    


                               10 พฤศจิกายน 2559

เรื่อง   คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับงวดไตรมาส 3 ปี 2559

เรียน   กรรมการและผู้จัดการ
      ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

      บริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 3   
ปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ดังนี้

     บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิ 6.10 ล้านบาท เทียบกับไตรมาส 3     ปี 2558 
ซึ่งมีผลการดำเนินงานกำไรสุทธิ 20.33 ล้านบาท บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลกำไรสุทธิลดลง26.42 ล้านบาท
หรือลดลงร้อยละ 129.99 โดยมีสาเหตุหลักดังต่อไปนี้

?  รายได้
  รายได้รวม
  บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวม 294.09 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาส 3 ปี 2558 ซึ่งมีรายได้รวม 493.17 
ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 40.37
  รายได้จากการขาย
  บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขาย 287.47 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาส 3 ปี 2558 ซึ่งมีรายได้จากการขาย
485.35 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 40.77 เนื่องจากความสามารถในการโอนกรรมสิทธิ์ลดลง ได้แก่
โครงการบ้านฟ้ากรีนเนอรี่ ปิ่นเกล้า-สาย 5, โครงการเนทูเรซ่า คอนโดมิเนียม เฟส 2 ,โครงการบ้านฟ้าปิยรมย์
 เลคแกรนเด่ ,โครงการเอ็น.ซี รอยัล ปิ่นเกล้า และโครงการดิอามองต์ คอนโดมิเนียม
รายได้ค่าเช่าและบริการ
  บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้ค่าเช่าและบริการลดลง 0.10 ล้านบาท จากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
  
?  ค่าใช้จ่าย
  ต้นทุนขาย
  บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีต้นทุนขายลดลง 133.51 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 40.31
   ต้นทุนให้เช่าและบริการ
       บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีต้นทุนให้เช่าและบริการลดลง 0.32 ล้านบาท จากอสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุน
      ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
   บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายในการขาย 39.46 ล้านบาท ลดลง 15.60 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 28.33 
จากไตรมาส 3 ปี 2558 เนื่องจากค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย, ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์
และค่าภาษีธุรกิจเฉพาะลดลง
  
  บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายในการบริหาร 41.99 ล้านบาท ลดลง 3.82 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 8.33
  ต้นทุนทางการเงิน
      บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีต้นทุนทางการเงินลดลง 12.67 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 55.95
   ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
   บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ลดลง 6.8 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 121.93 จากไตรมาส 3 
ปี 2558 เนื่องจากมีกำไรสุทธิลดลง

      สำหรับงวด 9 เดือน บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลการดำเนินงานกำไรสุทธิ 14.77 ล้านบาท เทียบกับปี 2558 
ซึ่งมีผลการดำเนินงานกำไรสุทธิ 96.65 ล้านบาท บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลกำไรสุทธิลดลง 81.88 ล้านบาท
หรือลดลงร้อยละ 84.72 โดยมีสาเหตุหลักดังต่อไปนี้

?  รายได้
  รายได้รวม
  บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวม 1,097.83 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 ซึ่งมีรายได้รวม 1,590.40 ล้านบาท 
หรือลดลงร้อยละ 30.97
  รายได้จากการขาย
  บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขาย 1,071.47 ล้านบาท ลดลงจาก ปี 2558 ซึ่งมีรายได้จากการขาย 
1,575.07 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 31.97 เนื่องจากความสามารถในการโอนกรรมสิทธิ์ลดลง ได้แก่
เนื่องจากความสามารถในการโอนกรรมสิทธิ์ลดลง ได้แก่ โครงการบ้านฟ้า    กรีนเนอรี่ ปิ่นเกล้า-สาย 5,
โครงการเนทูเรซ่า คอนโดมิเนียม เฟส 2 ,โครงการบ้านฟ้าปิยรมย์      เลคแกรนเด่ และโครงการเอ็น.ซี
รอยัล ปิ่นเกล้า
รายได้ค่าเช่าและบริการ
  บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้ค่าเช่าและบริการเพิ่มขึ้น 6.98 ล้านบาท จากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

?  ค่าใช้จ่าย
  ต้นทุนขาย
  บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีต้นทุนขายลดลง 335.76 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 31.72
  ต้นทุนให้เช่าและบริการ
  บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีต้นทุนให้เช่าและบริการเพิ่มขึ้น 1.29 ล้านบาท 
จากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายในการขาย 130.62 ล้านบาท ลดลง 43.96 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 
25.18 จากปี 2558 เนื่องจากค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย, ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์
และค่าภาษีธุรกิจเฉพาะลดลง
    บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายในการบริหาร 131.52 ล้านบาท ลดลง 0.51 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 0.39

    
    ต้นทุนทางการเงิน
    บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีต้นทุนทางการเงินลดลง 12.00 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 18.04
  ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
    บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ลดลง 20.33 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 80.58 จากปี 2558 
เนื่องจากมีกำไรสุทธิลดลง

?  ฐานะทางการเงิน
  สินทรัพย์รวม
  ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 4,997.36 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2558 จำนวน 17.00 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 0.34
  หนี้สินรวม
   ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนี้สินรวม 2,537.66 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2558 จำนวน 25.18 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 0.98 เนื่องจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลง
  ส่วนของผู้ถือหุ้น
 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 
เท่ากับ 2,459.70 ล้านบาท และ 2,451.52 ล้านบาท ตามลำดับ หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.33


     จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ                             ขอแสดงความนับถือ                               (นายวิเชียร ศิลาพัชรนันท์)
                                 รองกรรมการผู้จัดการ
                               ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
โทรศัพท์ 02-993-5080-7 ต่อ 403
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้