รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
10 พ.ย. 2559 12:32:00
หัวข้อข่าว
การออกและเสนอขายหุ้นกู้ของ BTSC
หลักทรัพย์
BTSGIF
แหล่งข่าว
BTSGIF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
             บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด ("บริษัทจัดการ") 
ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท (BTSGIF) ("กองทุน")
ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BTSC) จะดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้
จำนวน 22,000 ล้านบาท อายุ 3-10 ปี อัตราดอกเบี้ย 2.46%-3.87% ต่อปี ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดซื้อขบวนรถไฟฟ้า และงานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล (E&M)
สำหรับโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพส่วนต่อขยายสายสีเขียวเหนือ - ใต้

     อนึ่ง กองทุนมีข้อกำหนดให้ BTSC ก่อหนี้ทางการเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาท 
และมีอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นไม่เกิน 1 เท่า ทั้งนี้ ภายหลัง BTSC
ออกและเสนอขายหุ้นกู้ตามจำนวนดังกล่าว จะส่งผลให้บริษัทมีภาระหนี้ทางการเงินจำนวน 22,000 ล้านบาท
และมีอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่ 1.2 เท่า ดังนั้น BTSC ต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการของ
BTSC โดยมีเสียงสนับสนุนอย่างน้อย 2 เสียงจากกรรมการของ BTSC ซึ่งกองทุนเป็นผู้เสนอชื่อ และ/หรือ
ขออนุมัติจากกองทุน ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ

     บริษัทจัดการพิจารณาข้อมูลตามที่ BTSC เสนอมาแล้วเห็นว่า BTSC 
จะยังคงสามารถชำระรายได้ค่าโดยสารสุทธิให้แก่กองทุนได้ โดย BTSC
จะได้รับชำระคืนเงินต้นในส่วนของงานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล (E&M) จากบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ภายใน 4-6
ปี
และจะได้รับค่าจ้างบริการเดินรถเพิ่มเติมจากโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพส่วนต่อขยายสายสีเขียวเหนือ
- ใต้ ดังนั้น บริษัทจัดการจึงได้ให้ความยินยอมให้ BTSC ออกหุ้นกู้ตามที่เสนอมาได้

     จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้