รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
09 พ.ย. 2559 21:00:00
หัวข้อข่าว
แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย และการเปิดเผยสารสนเทศรายการการกู้ยืมเงินในจำนวนที่มีนัยสำคัญ
หลักทรัพย์
SE-ED
แหล่งข่าว
SE-ED
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันพุธที่ 9 
พฤศจิกายน 2559 ได้มีมติอันเป็นสาระสำคัญ ดังนี้
1.  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2559 ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2559
2.  รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับไตรมาส 3 ประจำปี 2559
3.  อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 
กันยายน พ.ศ. 2559 ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
4.  แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 3 ท่าน ที่จะหมดวาระในสิ้นเดือนพฤศจิกายน 2559 
เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง โดยมีรายดังต่อไปนี้
    วาระในการดำรงตำแหน่ง
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน  นายสมบูรณ์  ชินสวนานนท์  2 ปี - เดือน
กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน  นายวรสิทธิ์   โภคาชัยพัฒน์  2 ปี - เดือน
กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน  นายวัฒนา   เชียงกูล  2 ปี - เดือน
มีผลบังคับตั้งแต่เดือนธันวาคม 2559 เป็นต้นไป
5.  คณะกรรมการมีมติอนุมัติในหลักการให้กู้ยืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงินในวงเงินไม่เกิน 400 
ล้านบาทโดยรายการ
เงินกู้ยืมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้