รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
09 พ.ย. 2559 19:03:00
หัวข้อข่าว
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2559
หลักทรัพย์
SUSCO
แหล่งข่าว
SUSCO
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ           

ชื่อบริษัท                      : บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)
ปี                         : 2016
ไตรมาส                       : ไตรมาสที่ 3
สิ้นสุดวันที่                      : 30 ก.ย. 2559
หมายเหตุ                      :
ที่ ซก.บช.ง. 144/2559                                              
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559

เรื่อง    นำส่งงบการเงินระหว่างกาลฉบับสอบทานแล้วสำหรับงวดสามเดือนและ
         เก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 พร้อมกับคำชี้แจงสาเหตุสำคัญที่ทำ
         ให้ผลการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงเกินกว่าร้อยละ 20 จากงวดเดียวกันของ
         ปีก่อน  
                
เรียน      กรรมการและผู้จัดการ
         ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย   งบการเงินระหว่างกาลฉบับสอบทานแล้วสำหรับงวดสามเดือนและ
            เก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 ของบริษัท ซัสโก้ จำกัด
           (มหาชน) และบริษัทย่อย และรายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงิน
           ระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
                
        บริษัทฯ 
ขอนำส่งงบการเงินระหว่างกาลฉบับสอบทานแล้วสำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559
และรายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
พร้อมกับคำชี้แจงสาเหตุสำคัญที่ทำให้ผลการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงเกินกว่าร้อยละ 20
จากงวดเดียวกันของปีก่อนซึ่งสรุปได้ดังนี้ :
         
1. งบการเงินเฉพาะกิจการ
   1.1 ในไตรมาสที่ 3/2559 บริษัทฯ มีปริมาณการขายน้ำมัน 153.545 ล้านลิตร 
เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2558 เป็นจำนวน 36.988 ล้านลิตร หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 31.73
มีรายได้รวม 2,936.86 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2558 จำนวน 525.37 ล้านบาท
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.79 เนื่องจากสาเหตุที่สำคัญคือ รายได้จากการขายสุทธิเพิ่มขึ้น
จากปริมาณการขายและค่าการตลาดที่เพิ่มขึ้น
  บริษัทฯ มีกำไรก่อนภาษีเงินได้จำนวน 28.11 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของ ปี 2558 
ที่มีจำนวน 11.24 ล้านบาทแล้ว เพิ่มขึ้น 16.87 ล้านบาท
เนื่องจากกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจากปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้น และบริษัทมีกำไรสุทธิหลังภาษีเงินได้จำนวน 
24.59 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของ ปี 2558 ที่มีจำนวน 8.43 ล้านบาท เป็นจำนวน 16.16
ล้านบาท ดังมีรายละเอียดปรากฏในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (เฉพาะกิจการ) ที่แนบ
  1.2 สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 บริษัทฯ มีปริมาณการขายน้ำมัน 495.888   
ล้านลิตร เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2558 เป็นจำนวน 105.859 ล้านลิตร หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 27.14
มีรายได้รวม 9,058.29 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2558 จำนวน 668.09 ล้านบาท
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.96 เนื่องจากสาเหตุที่สำคัญคือ รายได้จากการขาย-สุทธิเพิ่มขึ้น
จากปริมาณการขายและค่าการตลาดที่เพิ่มขึ้น ดังมีรายละเอียดปรากฏในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (เฉพาะกิจการ)
ที่แนบ  มีกำไรก่อนภาษีเงินได้จำนวน 150.98 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2558
ที่มีจำนวน 300.11 ล้านบาทแล้ว ลดลง 149.13 ล้านบาท
                    
เนื่องจากรายได้เงินปันผลรับจาก บริษัทย่อยลดลงจำนวน 212.84 ล้านบาท มีกำไรสุทธิหลังภาษีเงินได้ 131.83 
ล้านบาท ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2558 ที่มีจำนวน 288.07 ล้านบาท เป็นจำนวน 156.24 ล้านบาท
หรือลดลงร้อยละ 54.24 ซึ่งถ้ามิได้รวมเงินปันผลรับที่บริษัทฯ
ได้รับจากบริษัทย่อยตามที่ได้กล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ก็จะมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากปี 2558 จำนวน 56.59
ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 151.31

2. งบการเงินรวม
         2.1 ในไตรมาสที่ 3/2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีปริมาณการขายน้ำมันรวม 251.683 
ล้านลิตร เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2558 เป็นจำนวน 39.771 ล้านลิตร หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.77
มีรายได้รวม 4,609.27 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกัน ของปี 2558 เป็นจำนวน 186.21 ล้านบาท
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.21 เนื่องจากสาเหตุที่สำคัญคือ รายได้จากการขาย-สุทธิเพิ่มขึ้น
จากปริมาณการขายและค่าการตลาดที่เพิ่มขึ้น  บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรก่อนภาษีเงินได้จำนวน 57.47
ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2558 ที่มีจำนวน 9.09 ล้านบาทแล้ว เพิ่มขึ้น 48.38
ล้านบาท เนื่องจากกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น จากปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้น ทำให้บริษัทฯ
และบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้จำนวน 55.66 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ที่มีจำนวน 4.95
ล้านบาท เป็นจำนวน 50.71  ล้านบาท
   2.2 สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 บริษัทฯ 
และบริษัทย่อยมีปริมาณการขายน้ำมันรวมกันจำนวน 804.361 ล้านลิตร เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2558
เป็นจำนวน 108.531 ล้านลิตร หรือเพิ่มขึ้น   ร้อยละ 15.60 มีรายได้รวม 14,119.21 ล้านบาท
ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2558 จำนวน 772.95 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 5.19
เนื่องจากสาเหตุที่สำคัญคือ รายได้จากการขาย-สุทธิลดลง จากราคาน้ำมันที่ได้ปรับตัวลดลงในช่วงต้นปี
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรก่อนภาษีเงินได้จำนวน 243.49 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี
2558 เป็นจำนวน 82.25 ล้านบาท เนื่องจากกำไรขั้นต้น
จากการขายน้ำมันเพิ่มขึ้นจากปริมาณการขายและค่าการตลาดที่เพิ่มขึ้น และต้นทุนทางการเงินลดลง
จากดอกเบี้ยจ่ายที่ลดลง เพราะชำระคืนเงินกู้เพิ่มขึ้น ทำให้มีกำไรสุทธิจำนวน 227.88
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ที่มีจำนวน 148.56 ล้านบาท เป็นจำนวน 79.32 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ
53.40

   จึงขอเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


                              ขอแสดงความนับถือ


                       (ชัยฤทธิ์  สิมะโรจน์)  
           กรรมการผู้จัดการ
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้