รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
09 พ.ย. 2559 17:49:00
หัวข้อข่าว
การให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถุือหุ้น 2560
หลักทรัพย์
ESSO
แหล่งข่าว
ESSO
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ Esso/SET/009/59


วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559


เรื่อง  การให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมและการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิ
จารณาคัดเลือกเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
เรียน  กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทฯ 
ขอเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
และชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ แทนกรรมการของบริษัทฯ
ที่ถึงคราวต้องออกตามวาระ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
http://www.esso.co.th ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560

จึงเรียนมาเพื่อทราบ


ขอแสดงความนับถือ
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
.................................................................
(นางอังสนา พิเรนทร)
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้