รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
09 พ.ย. 2559 17:45:00
หัวข้อข่าว
ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
หลักทรัพย์
TNL
แหล่งข่าว
TNL
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ ทห. 043/2559

                             วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559

เรื่อง  การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ 
เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการ
พิจารณา เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
      ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

       เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ 
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม
และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2560 เป็นการล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด โดยบริษัทฯ จะเผยแพร่หลักเกณฑ์ตั้งแต่วันที่ 10
พฤศจิกายน 2559 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ http://www.thanulux.com หัวข้อข่าวนักลงทุนสัมพันธ์
และผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องดังกล่าวได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2559  เพื่อที่บริษัทฯ
จะได้ดำเนินการพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป  
  
     จึงเรียนมาเพื่อทราบ

                             ขอแสดงความนับถือ                           (นางสาวดุษฎี สุนทรธำรง)
                          กรรมการรองผู้จัดการและ CFO
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้