รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
09 พ.ย. 2559 17:43:00
หัวข้อข่าว
อนุมัติการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
หลักทรัพย์
TNL
แหล่งข่าว
TNL
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รายการที่เกี่ยวโยงกัน                 

ที่ ทห.042/2559

      วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559

เรื่อง อนุมัติการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
     ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งให้ทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2559 
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 ได้มีมติอนุมัติการทำรายการประเภทต่าง ๆ กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
ในส่วนที่เป็นปกติในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นหรือคาดว่าจะเกิดขึ้นในปี 2560 มีรายละเอียด
ดังนี้
1.1 วันเดือนปีที่เกิดรายการ  :  1 มกราคม -30 ธันวาคม 2560

1.2 คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง    :  บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน จำนวน 21 
ราย

1.3 บุคคลที่เกี่ยวโยงกันและลักษณะความสัมพันธ์ :
ลำดับที่  บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน          ลักษณะความสัมพันธ์
 1   บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง      เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
 2   บจ. รามศรทวีการ          เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
 3   บมจ.ไทยวาโก้          SPI เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
 4   บมจ.ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล    SPI เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
 5   บจ. พีทีเค มัลติเซอร์วิส      SPI เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน 
(เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทางอ้อม ผ่าน บจ.พิทักษ์กิจ)
 6   บจ. รักษาความปลอดภัย พิทักษ์กิจ   SPI เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน 
(เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทางอ้อม ผ่าน บจ.พิทักษ์กิจ)
 7   บจ. เวิลด์ สหแฟชั่น          SPI เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
 8   บจ. เอส.แอพพาเรล          SPI เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
 9   บจ. ที เชมเบอร์          RST เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
 10   บจ. ไวซ์วินเนอร์          RST เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
 11   บจ. ไทยมอนสเตอร์          SPI , RST เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
 12   บมจ. สหพัฒนพิบูล          SPI, ICC เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
 13   บจ. ไทยกุลแซ่          SPI, ICC เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
 14   บจ. ไทยซีคอมพิทักษ์กิจ      SPI, ICC เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
 15   บจ. ไทยทาคายา          SPI, ICC เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
 16   บจ. มอร์แกน เดอ ทัว (ประเทศไทย)  SPI, ICC เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
 17   บจ. ไหมทอง          SPI, ICC เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
 18   บจ. เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เท็กซ์)      SPI, ICC เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
 19   บจ. เอราวัณสิ่งทอ          SPI, ICC เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
 20   บจ. โทเทิลเวย์ อิมเมจ      SPI , ICC , RST เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
 21   บจ. อินเตอร์เนชั่นแนลเลทเธอร์แฟชั่น   SPI , ICC , RST เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
หมายเหตุ
SPI  =  บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง
ICC  =  บมจ. ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล
RST  =  บจ. รามศรทวีการ
 
1.4 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ :
รายการ          ประเภทรายการ  ตัวอย่างรายการ  วงเงินรวม (ล้านบาท)
รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ    รายรับ     รายการที่เกิดขึ้นจากการ  8.0
            รายจ่าย     สนับสนุนธุรกิจปกติ  2.0
รายการเช่า หรือให้เช่า     รายรับ    ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์  30.0
อสังหาริมทรัพย์ระยะสั้นไม่เกิน 3 ปี รายจ่าย  
รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ  รายรับ     ค่าบริการประมวลผลกลาง  5.0
      
รายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน การให้กู้ยืมเงิน          99.0
          การค้ำประกัน  

1.5 เกณฑ์การคิดค่าตอบแทน   :
  1.5.1 ค่าเช่ารับอสังหาริมทรัพย์  พิจารณาจากทำเลที่ตั้ง ลักษณะสภาพ และการใช้ประโยชน์ของทรัพย์สิน    
  1.5.2 ค่าบริการประมวลผลกลาง  กำหนดจากต้นทุน บวกค่าตอบแทนที่เหมาะสม
  1.5.3 ค่าปรึกษาธุรกิจรับ/จ่าย  กำหนดจากต้นทุน บวกค่าตอบแทนที่เหมาะสม 
โดยพิจารณาจากลักษณะความยากง่าย และขอบข่ายของการให้บริการ
  1.5.4 การให้กู้ยืม  กำหนดจากค่าเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ ขนาดใหญ่ 5 แห่ง 
บวกอัตราที่เหมาะสม
  1.5.5 การค้ำประกัน  คิดค่าธรรมเนียมในอัตราที่เหมาะสม
1.6. แหล่งเงินทุนที่ใช้   :   เงินทุนหมุนเวียนจากการดำเนินงานของบริษัทฯ
1.7 กรรมการที่มีส่วนได้เสียออกจากห้องประชุมและไม่ได้ออกเสียง :  
     นางวารินทร์ ลีลานุวัฒน์   นายสุพจน์ ภควรวุฒิ   นางสาวดุษฎี สุนทรธำรง 
นางสาวมารินทร์ ลีลานุวัฒน์  และ นายธรรมรัตน์  โชควัฒนา      
1.8 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :  
     เห็นควรอนุมัติการทำรายการ ในด้านต่าง ๆ ทั้งหมด ตามข้อ 1.4 
เนื่องจากเป็นการทำรายการกันตามปกติธุรกิจ นอกจากนี้ยังส่งเสริมและพัฒนาในเชิงธุรกิจซึ่งกันและกัน
ช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ มีความสมเหตุสมผลในเรื่องของราคา
และเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

1.9 ความเห็นของกรรมการบริษัท   :  - ไม่มี -
   ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

1.10 ขนาดของรายการ  :  
     เป็นรายการเกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
     ประเภทที่ 2 รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
     ประเภทที่ 3 รายการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น
     ประเภทที่ 4 รายการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการ
     ประเภทที่ 5 รายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน

     ซึ่งตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ประเภทที่
2, 3 และ 4 ที่มีขนาดรายการมากกว่า 1 ล้านบาท แต่น้อยกว่า 20 ล้านบาท หรือมากกว่า 0.03% แต่น้อยกว่า
3% ของ NTA แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า และประเภทที่ 5 ที่มีขนาดรายการน้อยกว่า 3% ของ NTA หรือ 100
ล้านบาท (ค่าต่ำ) ดังนั้น ขนาดของรายการข้างต้น บริษัทฯ จึงไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
แต่ต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

     จึงเรียนมาเพื่อทราบ

                                ขอแสดงความนับถือ                              (นางสาวดุษฎี  สุนทรธำรง)
                             กรรมการรองผู้จัดการ และ CFO
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้