รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
09 พ.ย. 2559 17:23:00
หัวข้อข่าว
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2559
หลักทรัพย์
URBNPF
แหล่งข่าว
URBNPF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ           

ชื่อบริษัท                      : กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา
ปี                         : 2016
ไตรมาส                       : ไตรมาสที่ 3
สิ้นสุดวันที่                      : 30 ก.ย. 2559
หมายเหตุ                      :
ตามผลการดำเนินงานของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา ("กองทุนรวม") 
สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 มียอดกำไรสุทธิจำนวน 7.43 ล้านบาท
เปรียบเทียบลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนที่มียอดกำไรสุทธิ 11.45 ล้านบาท
ซึ่งคิดเป็นการเปลี่ยนแปลงเกินกว่าร้อยละ 20
ตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ต้องชี้แจงงบการเงินกรณีบริษัทมีผลการดำเนินงานแตกต่างจากงวดเ
ดียวกันของปีก่อนมากกว่าร้อยละ 20 นั้น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการ
ขอเรียนชี้แจงเหตุผล ดังนี้

สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 กองทุนรวมบันทึกผลรายได้จากการลงทุนสุทธิเป็นจำนวนเงิน 
14.43 ล้านบาท หากเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
กองทุนรวมบันทึกผลรายได้จากการลงทุนสุทธิเป็นจำนวนเงิน 14.45 ล้านบาท
ทำให้กองทุนรวมรับรู้การเปลี่ยนแปลงรายได้จากการลงทุนสุทธิ เป็นจำนวนเงิน 0.02 ล้านบาท
และกองทุนรวมบันทึกผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงซึ่งเกิดจากการลดลงของการประเมินราคาสิทธิการเช่าอสังหา
ริมทรัพย์ เป็นจำนวนเงิน 7.00 ล้านบาท
ซึ่งขาดทุนหากเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่กองทุนรวมบันทึกผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงซึ่งเ
กิดจากการลดลงของราคาประเมิน เป็นจำนวนเงิน 3.00 ล้านบาท
ทำให้กองทุนรวมรับรู้การเปลี่ยนแปลงผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการประเมินราคาเป็นจำนวนเงิน 4.00
ล้านบาท

ทั้งนี้ 
การเพิ่มขึ้นของผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากราคาประเมินมีสาเหตุหลักมาจากการทบทวนการประเมินมูลค่าส
ิทธิการเช่าทรัพย์สินของกองทุนรวมในงวดไตรมาส 3 ปี 2559
โดยผู้ประเมินเปลี่ยนสมมติฐานเรื่องสูตรโครงสร้างรายได้
เพื่อให้มีความสอดคล้องตามข้อผูกพันระหว่างผู้เช่าช่วงกับกองทุน
และเปลี่ยนสมมติฐานอื่นเพื่อสะท้อนผลการดำเนินงานและสภาวะตลาดของทรัพย์สิน
ซึ่งทำให้กองทุนได้รายได้ลดลงในการประมาณรายได้ของกองทุน


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้