รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
08 พ.ย. 2559 17:02:00
หัวข้อข่าว
แจ้งแต่งตั้งประธานกรรมการบริษัท และกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ
หลักทรัพย์
TRT
แหล่งข่าว
TRT
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร              

1.  แต่งตั้ง นายพิสิฐ  ลี้อาธรรม เข้าดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท แทนตำแหน่งที่ว่างลง
2.  แต่งตั้ง นายอรรณพ  เตกะจรินทร์ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ 
แทนตำแหน่งที่ว่างลง
ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้