รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
07 พ.ย. 2559 21:31:00
หัวข้อข่าว
การแจ้งแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์และหนังสือชี้ชวนการเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมสำหรับการเพิ่มทุนครั้งที่ 2 มีผลใช้บังคับ (เพิ่มเติม2)
หลักทรัพย์
WHART
แหล่งข่าว
WHART
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การเพิ่มเงินทุนของกองทุนรวม              

เรื่อง                        : การเพิ่มเงินทุนของกองทุนรวม
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 01 พ.ย. 2559
จัดสรรให้กับ                    : - ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิม
จำนวนหน่วยที่ออกและเสนอขาย (หน่วย)           : 279,424,800
อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)                : 2.368 : 1
ราคาจองซื้อ (บาทต่อหน่วย)               : 10
วันจองซื้อและชำระค่าหน่วยลงทุน             : วันที่ 22 พ.ย. 2559 ถึงวันที่ 28 พ.ย. 2559
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้รับสิทธิในการ       : 08 พ.ย. 2559
จองซื้อหน่วยลงทุน(Record date)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุ       : 09 พ.ย. 2559
นตามมาตรา 225 
ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหน่วยลงทุน(XR)        : 04 พ.ย. 2559
จัดสรรให้กับ                    : - บุคคลในวงจำกัด
จัดสรรให้กับ                    : - ประชาชนทั่วไป
หมายเหตุ (แก้ไข)                   :
บริษัทขอเรียนแจ้งข้อมูลสำคัญของการเสนอขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ในการเพิ่มทุนครั้งที่ 2 ของกองทรัสต์
 ให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ตามข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลที่มีผลใช้บังคับดังนี้
1. จำนวนหน่วยทรัสต์ที่ออกเพิ่มเติมออกในการเพิ่มทุนครั้งที่ 2 ของกองทรัสต์ มีจำนวนทั้งสิ้น 
310,472,000 หน่วย โดยแบ่งเป็นส่วนที่เสนอขายผู้หน่วยทรัสต์เดิมประมาณร้อยละ 90
ของจำนวนหน่วยทรัสต์ทั้งหมดที่ออกในการเพิ่มทุนครั้งที่ 2 และ ส่วนที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนอื่น
(บุคคลในวงจำกัดที่เป็นผู้จองซื้อพิเศษ (Private Placement) และ/หรือ เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณ)
(Public Offering) ประมาณร้อยละ 10 ของจำนวนหน่วยทรัสต์ทั้งหมดที่ออกในการเพิ่มทุนครั้งที่ 2
2. อัตราส่วนการเสนอขายต่อหน่วยทรัสต์ คือ 2.3680 หน่วยทรัสต์เดิม ต่อ 1 หน่วยทรัสต์ใหม่ 
หน่วยทรัสต์ที่เกิดจากการคำนวณที่เป็นเศษทศนิยมจะถูกปัดลงเป็นจำนวนเต็มหน่วยที่ใกล้เคียงที่สุด
3. ราคาเสนอขาย คือ 10.00 บาท ต่อหน่วยทรัสต์
4. ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิจองซื้อหน่วยทรัสต์ในการเพิ่มทุนครั้งที่ 2 ของกองทรัสต์ คือ 
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีรายชื่อปรากฎอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ในวันที่ 9 พฤศจิกายน
 2559
5. ระยะเวลาการจองซื้อ คือ วันที่ 22-25 และ 28 พฤศจิกายน 2559 เวลา 9.00 - 16.00 น. 
(โปรดดูรายละเอียดและเงื่อนไขการชำระเงินในข้อมูลการจองซื้อหน่วยทรัสต์)
6. ช่องทางสำหรับผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่จะรับเอกสารใบจองซื้อหน่วยทรัสต์ได้ในระยะเวลาการจองซื้อ คือ 
ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์
- ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (ทุกสาขา)
- ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) (ทุกสาขา)
7. ผู้จัดการการจัดจำหน่ายอาจขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการจองซื้อหน่วยทรัสต์ในบางกรณี 
ตามที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายเห็นสมควร เช่น
ในกรณีที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทรัสต์ หรือผู้ถือหน่วยทรัสต์
หรือกรณีที่การจองซื้อหน่วยทรัสต์อาจก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารกองทรัสต์
หรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทรัสต์ หรือในกรณีที่ผู้จองซื้อเป็นพลเมืองสหรัฐอเมริกา
ผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา
รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว และบริษัท
หรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา เป็นต้น
ทั้งนี้เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทรัสต์ ผู้ถือหน่วยทรัสต์
และชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของผู้จัดการการจัดจำหน่ายเป็นหลัก

อนึ่ง ด้วยเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2559 คณะกรรมการบริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียลเอสเตท แมเนจเม้นท์ จำกัด 
มีมติให้จ่ายเงินปันผลและจ่ายเงินลดทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์
โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิรับเงินผลปันและเงินลดทุนในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559
ภายหลังการลดทุนดังกล่าว มูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยทรัสต์ จะเท่ากับ 9.4205 บาท ต่อหน่วยทรัสต์

บริษัทจะจัดส่งเอกสารใบจองซื้อหน่วยทรัสต์และข้อมูลการจองซื้อหน่วยทรัสต์ในการเพิ่มทุนครั้งที่ 2 
ของกองทรัสต์ให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิจองซื้อทางไปรษณีย์
โดยบริษัทจะไม่ส่งให้แก่ผู้ที่เป็นพลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา และ
บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้