รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
07 พ.ย. 2559 19:48:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2559 เรื่อง รายการเกี่ยวโยงกัน
หลักทรัพย์
TASCO
แหล่งข่าว
TASCO
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รายการที่เกี่ยวโยงกัน                 

ทั้งนี้ การเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 
21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546
(รวมเรียกว่า "ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน") จากการคำนวณ ขนาดรายการมีมูลค่าเท่ากับ 225,043,454 บาท
หรือร้อยละ 2.11
ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทตามงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยที่สอบทานแล้ว ณ
วันที่ 30 กันยายน 2559 รายการดังกล่าวมีมูลค่าระหว่างร้อยละ 0.03 - 3.00
ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ดังนั้น
บริษัทจึงมีหน้าที่จัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดยรายละเอียดของสารสนเทศดังกล่าวปรากฏตามเอกสารแนบ
______________________________________________________________________

รายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์          

การเข้าทำรายการดังกล่าวถือเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 
เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท
จดทะเบียน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง 
การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547
(รวมเรียกว่า "ประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์")
โดยตามเกณฑ์การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์กำหนดให้บริษัทต้องคำนวณมูลค่าของรายการสูงสุดตามหลักเกณฑ
์การคำนวณ 4 เกณฑ์
โดยมูลค่าของรายการสูงสุดเป็นผลจากการคำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนเท่ากับร้อยละ 1.29
ซึ่งน้อยกว่าร้อยละ 15 ดังนั้น บริษัทจึงไม่มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลใดๆ เพิ่มเติม
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้