รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
07 พ.ย. 2559 18:49:00
หัวข้อข่าว
รายงานการประเมินค่าทรัพย์สิน
หลักทรัพย์
BTSGIF
แหล่งข่าว
BTSGIF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
              กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท
                       รายละเอียดทรัพย์สิน

1. รายละเอียดทรัพย์สิน  : รายได้สุทธิที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินงานระบบรถไฟฟ้า
                   ขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก ซึ่งครอบคลุมระยะทาง 23.5
                   กิโลเมตรประกอบด้วย สายสุขุมวิท ระยะทาง 17 กิโลเมตร
                   จากสถานีหมอชิตถึงสถานีอ่อนนุช และสายสีลม ระยะทาง
                   6.5 กิโลเมตร จากสถานีสนามกีฬาแห่งชาติถึงสถานีสะพานตากสิน
                   ตามสัญญาสัมปทาน (สัญญาสิ้นสุดวันที่ 4 ธันวาคม 2572)

2. ประเภททรัพย์สิน  :  สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ในอนาคต จากกิจการ
                    โครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งทางราง

3. ผู้ดำเนินการ   :  บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
       เลขที่ 1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร
                    กรุงเทพมหานคร

4. ราคาประเมิน *  :  65,800,000,000 บาท (ณ วันที่ 30 กันยายน 2559)

5. วันที่ประเมินค่า   :  29 เมษายน 2559 (และมีการปรับปรุงเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2559)  

6. ชื่อบริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน   :  บริษัท อเมริกัน แอ๊พเพรซัล (ประเทศไทย) จำกัด
  
* ผู้ประเมินใช้วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income approach) เป็นเกณฑ์ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน 
เนื่องจากเป็นทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดรายได้
โดยคิดจากประมาณการรายได้ค่าโดยสารหักด้วยประมาณการค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และรายจ่ายฝ่ายทุน
ตลอดระยะเวลาสัญญาสัมปทานที่เหลืออยู่
และนำมาคำนวณหามูลค่าทรัพย์สินด้วยวิธีการคิดลดให้เป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราส่วนลด (Discount rate)
ที่ 8% ต่อปี

บริษัทประเมินค่าได้ปรับปรุงราคาประเมิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ซึ่งประเมินเมื่อวันที่ 29 เมษายน 
2559 โดยได้ปรับปรุงประมาณการรายได้และรายจ่ายสำหรับปีงบประมาณ 2559/2560
และค่าใช้จ่ายในการซื้อรถไฟฟ้าและการเพิ่มสถานี S4 ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559/2560 ถึงปีงบประมาณ 2562/2563

ผู้ลงทุนสามารถสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับรายงานการประเมินค่าหรือรายงานการสอบทานการประเมินค่าได้ที่บริษ
ัทจัดการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้