รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
07 พ.ย. 2559 18:15:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการเลื่อนการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 เนื่องจากไม่ครบองค์ประชุม
หลักทรัพย์
NBC
แหล่งข่าว
NBC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        7 พฤศจิกายน 2559

เรื่อง     แจ้งการเลื่อนการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 เนื่องจากไม่ครบองค์
        ประชุม
เรียน     กรรมการและผู้จัดการ
        ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) ("บริษัท") 
ได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ในวันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.30 น. ณ
ห้องประชุมชั้น 7 อาคารมหาวิทยาลัยเนชั่น เลขที่ 1854 ถนนบางนา-ตราด (ก.ม. 4.5) แขวงบางนา เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร 10260 ปรากฏว่า
เมื่อล่วงเลยเวลานัดประชุมไปแล้วหนึ่งชั่วโมงมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวน 86
ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 21,990,334 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.11
ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ซึ่งไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
พ.ศ.2535 มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัท
ซึ่งระบุว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจำนวนไม่น้อยกว่า 25 ราย
หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และจำนวนหุ้นจะต้องนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3
ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจึงจะเป็นองค์ประชุม (กล่าวคือ
ต้องมีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 178,478,870 หุ้นจากจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท
535,436,609 หุ้น)
  
ดังที่เรียนข้างต้น บริษัทจึงไม่สามารถดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นได้ ซึ่งกรณีเป็นไปตามมาตรา 103 วรรคสอง
แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 ซึ่งกำหนดว่า "ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด
เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำ
หนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอตามมาตรา 100
การประชุมเป็นอันระงับไป
ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอตามมาตรา 100 ให้นัดประชุมใหม่
และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม
ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม"
บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องเลื่อนการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ในวันนี้ออกไป
และบริษัทจะจัดให้มีการนัดประชุมใหม่ซึ่งจะมีการแจ้งและจัดส่งหนังสือนัดประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกครั้ง
ทั้งนี้ การกำหนดวันนัดประชุมที่เลื่อนออกไปและรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง
บริษัทจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งโดยเร็ว

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิเข้าร่วมประชุมในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 
ที่เลื่อนออกไปจะยังคงเป็นผู้ถือหุ้นรายเดิม ณ
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559(Record Date)
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2559 ซึ่งมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ
วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมตามมาตรา 225
ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เมื่อวันที่ 27
 ตุลาคม 2559

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

                     ขอแสดงความนับถือ
           บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)                  (นายเทพชัย แซ่หย่อง)
                 เพื่อและในนามของคณะกรรมการบริษัท
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้