รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
04 พ.ย. 2559 09:20:00
หัวข้อข่าว
ราคาหุ้นของบริษัท
หลักทรัพย์
ESSO
แหล่งข่าว
ESSO
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ Esso/SET/008/59

  วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559

เรื่อง  ราคาหุ้นของบริษัท
เรียน  กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") 
ได้รับการสอบถามจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับราคาหุ้น Esso ในช่วงที่ผ่านมานั้น

บริษัทฯ ขอแจ้งว่าบริษัทฯ มิได้มีการเปลี่ยนแปลงหรือมีการพัฒนาที่มีนัยสำคัญในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
 นอกเหนือไปจากสิ่งที่บริษัทฯ ได้เคยเปิดเผยต่อสาธารณชน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

  ขอแสดงความนับถือ
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
.......................................................................
(นายนีล เอ แฮนเซ็น)
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้