รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
03 พ.ย. 2559 17:07:00
หัวข้อข่าว
สารสนเทศการได้มาซึ่งสินทรัพย์
หลักทรัพย์
STEC
แหล่งข่าว
STEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์          

ที่ ซท/2016/0640
            วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559
เรื่อง  สารสนเทศการได้มาซึ่งสินทรัพย์
เรียน  กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  เนื่องด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
("บริษัทฯ" หรือ "STEC") ครั้งที่ 13/2559 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 มีมติอนุมัติให้ บริษัทฯ
เข้าซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) จำนวน 181.50 ล้านหุ้น โดย
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซื้อในราคาหุ้นละ 4.85 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 880,275,000 บาท
คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
จากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมซึ่งไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดของรายการดังนี้
1.  วันเดือนปีที่เกิดรายการ  วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559
2.  คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน
2.1  ผู้ขาย    บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
ขายหุ้นจำนวน 181.50 ล้านหุ้น
ผู้ซื้อ    บมจ. ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น
2.2  ความสัมพันธ์   บุคคลที่ขายหุ้นบริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
ตามข้อ 2.1 มิได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ
3.  ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ
บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) เข้าซื้อหุ้นของบริษัท ไทย โซล่าร์ 
เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) จากบุคคลตามข้อ 2.1 รวมจำนวน 181.50 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 10
ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)โดย
จากผู้ถือหุ้นเดิมซึ่งไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
ซื้อในราคาหุ้นละ 4.85 บาท  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 880,275,000 บาท


4.  การคำนวณขนาดของรายการ
ตามประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ การคำนวณขนาดรายการโดยใช้เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน 
จำนวน 880,275,000 บาท ขนาดของรายการที่มีค่าสูงสุดเท่ากับร้อยละ 3.85
ถือเป็นรายการขนาดเล็กไม่เข้าข่ายที่ต้องปฏิบัติตามประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
5.  รายละเอียดทรัพย์สินที่ได้มา
5.1  ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ        บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
ลักษณะการดำเนินธุรกิจ  ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตผลิตไฟฟ้าด้วย
เทคโนโลยีพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์
ที่ตั้ง      3199 อาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์ ชั้น 16 ถนนพระราม 4
แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  
เลขที่นิติบุคคล    0107557000055
5.2  โครงสร้างการถือหุ้น
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 
1,815,000,000.00 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นจำนวน 1,815,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
โดยรายชื่อผู้ถือหุ้นตามทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 ของ บริษัท ไทย โซล่าร์
เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) มีดังต่อไปนี้
ลำดับ  รายชื่อผู้ถือหุ้น  จำนวนหุ้น  ร้อยละ
1  บจก. พี.เอ็ม. เอ็นเนอร์ยี่*  776,746,810  42.80
2  บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์  363,250,000  20.01
3  Credit Suisse AG, Singapore Branch  77,457,100  4.27
4  น.ส. ณัฐวรรณ ปิยะมหาโชติ  15,620,400  0.86
5  น.ส. อรยาพร กาญจนจารี  10,300,000  0.57
6  บจก. ไทยเอ็นวีดีอาร์  10,138,800  0.56
7  นายสนิท ดุษฎีโหนด  9,777,600  0.54
8  น.ส. นฤพร กาญจนจารี  9,600,000  0.53
9  รายย่อยอื่นๆ  542,109,290  29.86
รวมทั้งสิ้น  1,815,000,000  100.00
* บจก. พี.เอ็ม. เอ็นเนอร์ยี่ ถือหุ้นโดย ดร.แคทลีน มาลีนนท์ ร้อยละ 100

5.3 กรรมการ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) มีกรรมการบริษัท 10 ท่าน คือ
1)  นางสาวแคทลีน มาลีนนท์  2)  นายพรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช
3)  นายแมทธิว กิจโอธาน    4)  นายวิค กิจโอธาน
5)  นายสมภพ พรหมพนาพิทักษ์  6)  นายพละ สุขเวช
7)  นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ    8)  นายประสัณห์ เชื้อพานิช
9)  นายบุญชู ดิเรกสถาพร    10)  นายสมศักดิ์ วรวิจักษณ์

6.  มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน
การเข้าซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ในครั้งนี้ บริษัทฯ 
ดำเนินการชำระเงินค่าตอบแทนเป็นเงินให้กับ บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
เป็นเงินจำนวนรวมทั้งสิ้น 880,275,000 บาท
7.  เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน
การกำหนดราคาซื้อขายหุ้นสามัญของ บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ผู้ซื้อและผู้ขายได้ 
เจรจาตกลงที่จะซื้อขายกันอ้างอิงโดยใช้ราคาตลาด
และทั้งนี้การกำหนดราคาเป็นไปตามประโยชน์ที่จะได้รับตามความเห็นของคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ในข้อ 10.
 อีกด้วย
8.  เงื่อนไขที่อาจมีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ ไม่มีอำนาจควบคุมใน บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 
ภายหลังจากการเข้าซื้อหุ้นดังกล่าว
9.  แหล่งเงินทุนที่ใช้
เงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ
10.  ความเห็นของคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ   
คณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 13/2559 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 
พิจารณาแล้วเห็นว่าการเข้าทำรายการซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
มีความเหมาะสม และเป็นประโยชน์กับบริษัทฯ โดยการทำรายการดังกล่าวจะสนับสนุนบริษัท
ในด้านรายได้ที่มีอย่างสม่ำเสมอจากการปันผล11.  หมายเหตุเพิ่มเติม
รายการดังกล่าวไม่เข้าหลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง 
การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.2547
และไม่เข้าหลักเกณฑ์ เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน
พ.ศ.2546
เนื่องจากคู่กรณีที่เกี่ยวข้อง(หมายความรวมถึงบุคคลที่ขายหุ้นให้แก่บริษัทฯ)ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆกับบริษ
ัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยโดยมิได้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น แต่อย่างใด
  บริษัทฯ จึงเรียนมายังท่านเพื่อโปรดทราบและเผยแพร่ต่อผู้ลงทุนและประชาชนต่อไป

                ขอแสดงความนับถือ

                   (นายวรพันธ์ ช้อนทอง)
                  กรรมการรองผู้จัดการสายงานการเงินและบริหาร


สำนักงานเลขานุการบริษัท
โทรศัพท์ : 0 2610 4900 ต่อ 212 , 274
โทรสาร : 0 2259 4427
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้