รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
01 พ.ย. 2559 12:51:00
หัวข้อข่าว
แจ้งเปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการลงทุน
หลักทรัพย์
TLGF
แหล่งข่าว
TLGF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ บลจ. กท. PIF. 0139/2559

              1 พฤศจิกายน 2559

เรื่อง  แจ้งเปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการลงทุน
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเทสโก้ โลตัส รีเทล โกรท
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ("บริษัทจัดการ") 
ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเทสโก้ โลตัส รีเทล โกรท ("กองทุนฯ")
ได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงและแต่งตั้งคณะกรรมการลงทุนของกองทุนฯ ซึ่งเป็นผู้แทนของผู้ถือหน่วยลงทุน จำนวน
1 ท่าน จากเดิม นายสมพงษ์ รุ่งนิรัติศัย เปลี่ยนเป็น นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล
โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป
ดังนั้นรายนามคณะกรรมการลงทุนของกองทุนฯ ณ ปัจจุบัน ซึ่งแต่งตั้งโดยบริษัทจัดการ 
ประกอบด้วยกรรมการจำนวนรวมทั้งสิ้น 6 ท่าน เป็นตัวแทนจากผู้ถือหน่วยจำนวน 3 ท่าน
และเป็นตัวแทนจากบริษัทจัดการจำนวน 3 ท่าน ตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในโครงการ ภายใต้ข้อ 12.1
องค์ประกอบของคณะกรรมการลงทุนของกองทุนฯ โดยมีรายนามดังต่อไปนี้
ลำดับ  คณะกรรมการลงทุน  ผู้แทนจาก
1  คุณสุนทร อรุณานนท์ชัย  ตัวแทนจากผู้ถือหน่วย
2  คุณไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล  
3  คุณธีระพงษ์ นิลวรสกุล  
4  คุณชวินดา หาญรัตนกูล  ตัวแทนจากบริษัทจัดการ
5  คุณไพรัช มิคะเสน  
6  คุณธัญญาพร ตั้งอุทัยสุข  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
  ขอแสดงความนับถือ
 
    (นางชวินดา หาญรัตนกูล)
                                                   
กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน
โทร.02-686-6100 ต่อ 6145, 6147
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้