รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
01 พ.ย. 2559 12:41:00
หัวข้อข่าว
แจ้งกำหนดการลดเงินทุนจดทะเบียนครั้งที่ 2 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน
หลักทรัพย์
JASIF
แหล่งข่าว
JASIF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การลดทุนของกองทุน                  

เรื่อง                        : การลดทุนเงินทุน
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 01 พ.ย. 2559
มูลค่าหน่วยลงทุนที่ลดลง (บาทต่อหน่วย)           : 0.0409
มูลค่าหน่วยลงทุนที่ตราไว้ก่อนการลดเงินทุน(บาทต่อหน       : 9.9162
่วย)
มูลค่าหน่วยลงทุนที่ตราไว้หลังการเงินทุน(บาทต่อหน่ว       : 9.8753
ย)
วันที่ปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิในการรับเงินเฉลี่ยคื       : 15 พ.ย. 2559
นจากการลดเงินทุน
วันที่ไม่ได้รับสิทธิการรับเงินเฉลี่ยคืนจากการลดเงิ       : 10 พ.ย. 2559
นทุน(XN)
วันจ่ายเงินเฉลี่ยคืนจากการลดเงินทุนให้แก่ผู้ถือหน่       : 29 พ.ย. 2559
วยลงทุน
หมายเหตุ                      :
     บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด ("บริษัทจัดการ") 
ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน (JASIF) ("กองทุน")
ขอแจ้งให้ทราบว่า กองทุนมีเงินสดส่วนเกินเนื่องมาจากค่าเช่าล่วงหน้าจำนวน 816.51 ล้านบาท
ที่กองทุนได้รับจากบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)("TTTBB")
ในวันที่ทำการซื้อขายทรัพย์สินเสร็จสิ้นตามสัญญาเช่าหลัก ทั้งนี้
บริษัทจัดการมีแผนที่จะลดทุนจดทะเบียนของกองทุนในปี 2559 จำนวนประมาณ 225.00 ล้านบาท ดังนั้น
บริษัทจัดการจึงมีความประสงค์ที่จะนำเงินจำนวน 224.95 ล้านบาท ไปดำเนินการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน
และการลดทุนครั้งนี้เป็นการลดทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามแผนที่ได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนในโครงการจัดการกอ
งทุน
 
     ทั้งนี้ ค่าเช่าล่วงหน้าจำนวน 816.51 
ล้านบาทเป็นค่าเช่าสามเดือนสุดท้ายตามสัญญาเช่าหลักที่จะเกิดขึ้นในปี 2569
การคืนเงินลงทุนดังกล่าวจะทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับเงินปันผลในอนาคตน้อยลงเนื่องจากเงินที่นำมาคืนนี้
เป็นเงินค่าเช่าล่วงหน้าซึ่งในอนาคตกองทุนจะไม่ได้รับเงินค่าเช่าจำนวนดังกล่าวข้างต้นอีก นอกจากนี้
ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยและกองทุนไม่มีทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงให้ TTTBB
เช่าและสัญญาเช่าหลักถูกยกเลิกก่อนกำหนด กองทุนจะต้องคืนเงินค่าเช่าล่วงหน้าให้แก่ TTTBB ในกรณีที่
TTTBB ได้ปฏิบัติตามสัญญาเช่าหลักอย่างครบถ้วนแล้ว
ซึ่งกองทุนอาจไม่มีเงินเพียงพอที่จะมาชำระค่าเช่าล่วงหน้าดังกล่าว (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน)
คืนให้แก่ TTTBB ได้ และขอแจ้งกำหนด การลดทุนจดทะเบียนครั้งที่ 2
และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อกำหนดสิทธิในเงินลดทุน ดังนี้

     1.ลดเงินทุนจดทะเบียนหน่วยละ 0.0409 บาท โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ จากหน่วยละ 9.9162 
บาทเหลือหน่วยละ 9.8753 บาท โดยบริษัทจัดการกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน
เพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินลดทุนในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559

     2. กำหนดจ่ายเงินลดทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559
  
     อนึ่ง ในการลดทุนในครั้งนี้ บริษัทจัดการไม่ได้หักเงินเฉลี่ยคืนจากกำไรสะสมของกองทุน

     จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้