รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
31 ต.ค. 2559 18:58:00
หัวข้อข่าว
การแจ้งแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์และร่างหนังสือชี้ชวนการเสนอขายหน่วยทรัสต์ของ HREIT มีผลบังคับใช้
หลักทรัพย์
WHART
แหล่งข่าว
WHART
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        Pre-emptive Right                 

เรื่อง                        : 
การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท (Pre-emptive Right)
ชื่อบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมที่จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนใ        
:ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช
ห้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นสามัญ
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) (เพิ่มเติม)            : 569,360,000
อัตราส่วน (หุ้นของบริษัท :               : 1.1622 : 1
หุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม) 
(เพิ่มเติม)
 ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)               : 10.00
 วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น (เพิ่มเติม)           : วันที่ 09 พ.ย. 2559 ถึงวันที่ 14 พ.ย. 2559
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้น         : 18 ต.ค. 2559
เพิ่มทุนของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม (Record date)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น         : 19 ต.ค. 2559
ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์อื่นๆ (XB)           : 14 ต.ค. 2559
หมายเหตุ (แก้ไข)                   :
บริษัทขอเรียนแจ้งข้อมูลสำคัญของการเสนอขายหน่วยทรัสต์ของ HREIT ให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์กองทรัสต์ WHART
 ตามข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลฉบับที่มีผลใช้บังคับดังนี้

1. จำนวนหน่วยทรัสต์กองทรัสต์ HREIT ที่เสนอขายแก่ ผู้ถือหน่วยทรัสต์กองทรัสต์ WHART มีจำนวนทั้งสิ้น 
569,360,000 หน่วย
2. อัตราส่วนการเสนอขายต่อหน่วยทรัสต์เท่ากับ 1.1622 หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART ต่อ 1 
หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ HREIT
หน่วยทรัสต์ที่เกิดจากการคำนวณที่เป็นเศษทศนิยมจะถูกปัดลงเป็นจำนวนเต็มหน่วยที่ใกล้เคียงที่สุด
3. ราคาเสนอขายหน่วยทรัสต์กองทรัสต์ HREIT คือ 10.00 บาท ต่อหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ HREIT
4. ผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART ที่มีสิทธิจองซื้อหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ HREIT คือ 
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART ที่มีรายชื่อปรากฎอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์
WHART ในวันที่ 19 ตุลาคม 2559
5. ระยะเวลาการจองซื้อ คือ วันที่ 9 - 11 และ 14 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08:30 - 15:30 น. 
(กรุณาศึกษารายละเอียดเรื่องวันและวิธีการจองซื้อและการชำระเงินค่าจองซื้อหน่วยทรัสต์ในเอกสารจองซื้อหน่
วยทรัสต์และข้อมูลการจองซื้อ)
6. ช่องทางสำหรับผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART 
ที่จะรับเอกสารใบจองซื้อหน่วยทรัสต์ได้ในระยะเวลาการจองซื้อ ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ทุกสาขาโทรศัพท์: 0-2777-6784

ผู้จัดการกองทรัสต์ HREIT 
จัดเตรียมเอกสารใบจองซื้อหน่วยทรัสต์และข้อมูลการจองซื้อหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ HREIT
ให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิจองซื้อ โดยจะจัดส่งออกทางไปรษณีย์ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559
นอกจากนี้ ผู้จัดการกองทรัสต์ HREIT
แจ้งว่าได้นำใบจองซื้อหน่วยทรัสต์และข้อมูลการจองซื้อหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ HREIT ขึ้นเว็บไซด์
www.hemarajreit.com เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART
สามารถดาวน์โหลดใบจองซื้อหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ HREIT และข้อมูลการจองซื้อหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์
HREIT ที่เว็บไซด์ดังกล่าวได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้