รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
28 ต.ค. 2559 18:12:00
หัวข้อข่าว
ชี้แจงการประเมินมูลค่าสอบทานรายงานประเมินมูลค่าสิทธิการเช่าทรัพย์สินของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา (URBNPF)
หลักทรัพย์
URBNPF
แหล่งข่าว
URBNPF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด ("บริษัทจัดการ") 
ได้จัดทำรายงานประเมินมูลค่าสิทธิการเช่าของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา
("กองทุนรวม") ประจำปี 2559 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2559 โดยผู้ประเมินใช้วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income
Approach) โดยอ้างอิงจากโครงสร้างรายได้ที่บริษัทเออร์บานา เอสเตท จำกัด ("ผู้เช่าช่วง")
ได้นำเสนอในที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559
ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติไม่อนุมัติโครงสร้างรายได้ดังกล่าว
และให้บริษัทจัดการเข้าเจรจากับผู้เช่าช่วงอีกครั้งนั้น

จากการเจรจาผู้เช่าช่วงได้เสนอและตกลงยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อผูกพันที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้
ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2557
โดยเออร์บานาตกลงจะยังคงชำระค่าเช่าช่วงให้แก่กองทุนรวม ตามโครงสร้างรายได้ในปัจจุบัน
อันมีรายละเอียดดังนี้

(ก)  ค่าเช่าคงที่ ในอัตราเดือนละ 2,200,000 บาท (สองล้านสองแสนบาทถ้วน)
ยกเว้น ในช่วงระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 
เออร์บานาจะต้องชำระค่าเช่าคงที่ให้แก่กองทุนรวมในอัตราเดือนละ 2,500,000 บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)
บวกกับค่าเช่าอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ที่กองทุนรวมจะต้องชำระให้แก่สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
("สำนักงานทรัพย์สินฯ") ในแต่ละเดือนตามที่กำหนดไว้ในบันทึกต่อท้ายสัญญาเช่า (สัญญาเช่าฉบับที่
00203/2546 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2546) ระหว่างสำนักงานทรัพย์สินฯ บริษัท สยามพันธุ์วัฒนา จำกัด (มหาชน)
 และกองทุนรวม

(ข)  ค่าเช่าลอยตัว ในอัตราร้อยละ 50 (ห้าสิบ) 
ของรายได้รวมที่เออร์บานาได้รับจากพื้นที่เช่าทั้งหมดในแต่ละเดือน ลบด้วยจำนวนเงินค่าเช่าคงที่จำนวน
2,200,000 บาท (สองล้านสองแสนบาท) ซึ่งเขียนเป็นสูตรการคำนวณได้ดังนี้
(ร้อยละ 50 x รายได้รวมที่เออร์บานาได้รับจากพื้นที่เช่าทั้งหมด) - ค่าเช่าคงที่

ยกเว้น ในช่วงระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 
เออร์บานาจะต้องชำระค่าเช่าลอยตัวให้แก่กองทุนรวม ในอัตราร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า)
ของรายได้รวมที่เออร์บานาได้รับจากพื้นที่เช่าทั้งหมดในแต่ละเดือนในส่วนที่เกินกว่าจำนวนเงินค่าเช่าคงที
่ ซึ่งเขียนเป็นสูตรการคำนวณได้ดังนี้
ร้อยละ 25 x (รายได้รวมที่เออร์บานาได้รับจากพื้นที่เช่าทั้งหมด - ค่าเช่าคงที่)

ดังนั้น 
บริษัทจัดการได้ดำเนินการว่าจ้างผู้ประเมินอิสระเพื่อทบทวนการประเมินมูลค่าสิทธิการเช่าทรัพย์สินของกองท
ุนรวมประจำปี สำหรับมูลค่าในงวดไตรมาส 3 และ 4 ปี 2559
โดยที่การเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสมมุติฐานการประเมิน
จากเดิมที่ใช้สมมติฐานตามโครงสร้างรายได้ที่ผู้เช่าช่วงได้นำเสนอในที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน ครั้งที่
1/2559
ไปเป็นสมมุติฐานการประเมินตามโครงสร้างรายได้ที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนร
วม ครั้งที่ 1/2557 สำหรับมูลค่าประเมินสิทธิการเช่าทรัพย์สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 เท่ากับ 388
ล้านบาท ซึ่งเปลี่ยนแปลงจากมูลค่าในไตรมาสก่อนหน้าที่ 395 ล้านบาท ลดลง 1.77%
และเปลี่ยนแปลงจากมูลค่างวดเดียวกันในปีก่อนหน้าที่ 389 ล้านบาท ลดลง 0.26%


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้