รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
28 ต.ค. 2559 17:24:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนกรรมสิทธิ์หุ้นกู้ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เพื่อสิทธิในการรับชำระดอกเบี้ย (ธันวาคม 2559)
หลักทรัพย์
PTT
แหล่งข่าว
PTT
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้                  

เรื่อง                        : การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้
ชื่อหุ้นกู้                       : PTTC18DA
อัตราดอกเบี้ย (%ต่อปี)                 : 5.91
งวดดอกเบี้ย                     : วันที่ 14 มิ.ย. 2559 ถึงวันที่ 13 ธ.ค. 2559
วันปิดสมุดเพื่อสิทธิในการรับชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้        : 30 พ.ย. 2559
วันไม่ได้รับสิทธิในการรับชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้(XI)       : 28 พ.ย. 2559
วันจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้                  : 14 ธ.ค. 2559
หมายเหตุ                      :
PTTC18DA
______________________________________________________________________

การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้                  

เรื่อง                        : การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้
ชื่อหุ้นกู้                       : PTTC17DA
อัตราดอกเบี้ย (%ต่อปี)                 : 5.87
งวดดอกเบี้ย                     : วันที่ 14 มิ.ย. 2559 ถึงวันที่ 13 ธ.ค. 2559
วันปิดสมุดเพื่อสิทธิในการรับชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้        : 30 พ.ย. 2559
วันไม่ได้รับสิทธิในการรับชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้(XI)       : 28 พ.ย. 2559
วันจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้                  : 14 ธ.ค. 2559
หมายเหตุ                      :
PTTC17DA
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้