รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
28 ต.ค. 2559 08:51:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 27 ตุลาคม 2559
หลักทรัพย์
STARK
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        SEC : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 27 ตุลาคม 2559
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้

1. รายงานการได้มา หลักทรัพย์แปลงสภาพของบมจ. สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นาย อภินันทน์ ฮ้อแสงชัย
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 05/10/2559
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 1.04% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 5.19% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นาย อภินันทน์ ฮ้อแสงชัย
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 30/09/2559
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 0.33% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 10.27% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________