รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
28 ต.ค. 2559 08:38:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : TPRIME เริ่มซื้อขาย 31 ตุลาคม 2559
หลักทรัพย์
TPRIME
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์                   

รับหลักทรัพย์                    : ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์(REIT)
ชื่อกองทรัสต์                     : 
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พร็อพเพอร์ตี้ (TPRIME)
ชื่อย่อ                        : TPRIME
หมวดอุตสาหกรรม                   : 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
กลุ่มอุตสาหกรรม                    : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
ตลาดรอง                      : SET
วันที่เริ่มทำการซื้อขาย                 : 31 ต.ค. 2559
จำนวนหน่วย (หน่วย)                  : 547,500,000
ราคา Par (บาทต่อหน่วย)                : 10.00
ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย)              : 10.00
ลักษณะโครงการ (โดยย่อ)               : TPRIME 
ลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ของโครงการเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์ และลงทุนทางอ้อมโดยการซื้อหุ้นร้อยละ
99.99 ของบริษัท เอ็กเชน ทาวเวอร์ จำกัด ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการเอ็กเชน ทาวเวอร์ โดยมีบริษัท ซีบีเอ็ม
แฟซิลิตี้ส์ แมนเนจเม้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด และ บริษัท โจนส์ แลง ลาซาลล์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด
เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ของโครงการเอ็กเชน ทาวเวอร์ และโครงการเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์ ตามลำดับ
ผู้จัดการกองทรัสต์                  : บริษัท เอสซีซีพี รีทส์ จำกัด
ทรัสตี                       : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
หมายเหตุ                      :
วันเสนอขาย IPO : วันที่ 4 - 7 ตุลาคม 2559
โดยผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของ TPRIME จากสรุปข้อสนเทศในรูปแบบ PDF File
______________________________________________________________________