รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
27 ต.ค. 2559 08:27:00
หัวข้อข่าว
31 ตุลาคม 2559 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ SMM - W3
หลักทรัพย์
STARK
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เตือนผู้ลงทุน                     

เรื่อง                        : แจ้งเตือนวันซื้อขายวันสุดท้ายของใบสำคัญแสดงสิทธิ
ชื่อหลักทรัพย์                    
 - ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3
 (SMM-W3)
วันซื้อหรือขายวันสุดท้าย                : 31 ต.ค. 2559
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ       : 04 พ.ย. 2559
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย                 : 25 พ.ย. 2559
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย SP                 : วันที่ 01 พ.ย. 2559 ถึงวันที่ 25 พ.ย. 2559
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ           : วันที่ 10 พ.ย. 2559 ถึงวันที่ 24 พ.ย. 2559
วันที่พ้นสภาพเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของใบสำคัญแสดง       : 26 พ.ย. 2559
สิทธิ
หมายเหตุ                      :
วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอน SMM-W3 ตั้งแต่วันที่ 4 - 25 พ.ย. 2559
______________________________________________________________________