รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
25 ต.ค. 2559 09:14:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : IHL-W1 เริ่มซื้อขายวันที่ 26 ตุลาคม 2559
หลักทรัพย์
IHL
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์                   

รับหลักทรัพย์                    : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
ชื่อบริษัท                      : บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน) (IHL)
ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ                 : IHL-W1
ตลาดรอง                      : SET
วันที่เริ่มทำการซื้อขาย                 : 26 ต.ค. 2559
จำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบี       : 104,999,374
ยน
อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ :          : 1 : 1
หุ้นสามัญใหม่)
ราคาการใช้สิทธิ (บาทต่อหุ้น)               : 3.50
อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ                 : 3 ปีนับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งออกวันที่
 12 ต.ค.2559
ราคาใบสำคัญแสดงสิทธิ (บาทต่อหน่วย)           : 0.00
วันใช้สิทธิครั้งแรก                  : 31 มี.ค. 2560
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย                 : 11 ต.ค. 2562
หมายเหตุ                      :
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะเงื่อนไขและสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงส
ิทธิดังกล่าวได้จากสรุปข้อสนเทศของ IHL-W1 ในระบบบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์
และศึกษาข้อกำหนดสิทธิว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิของ
IHL-W1 ได้จากเอกสารที่บริษัทได้นำส่งให้กับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือจาก
http://www.set.or.th/set/warrantslookup.do
______________________________________________________________________