รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
25 ต.ค. 2559 08:53:00
หัวข้อข่าว
การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน : SMM-W3
หลักทรัพย์
STARK
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การขึ้นเครื่องหมาย                  

เรื่อง                        : การขึ้นเครื่องหมาย SP
ชื่อย่อหลักทรัพย์                   
 - ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3
 (SMM-W3)
ขึ้นเครื่องหมาย                    : SP
เหตุผล                       :
การใช้สิทธิครั้งสุดท้ายของใบสำคัญแสดงสิทธิ
วันปิดสมุดทะเบียน                   : วันที่ 04 พ.ย. 2559 ถึงวันที่ 25 พ.ย. 2559
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย                 : 25 พ.ย. 2559
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย SP                 : วันที่ 01 พ.ย. 2559 ถึงวันที่ 25 พ.ย. 2559
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ           : วันที่ 10 พ.ย. 2559 ถึงวันที่ 24 พ.ย. 2559
วันที่พ้นสภาพเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน          : 26 พ.ย. 2559
______________________________________________________________________