รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
25 ต.ค. 2559 07:26:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : หุ้นสามัญของ SQ เริ่มซื้อขายวันที่ 26 ตุลาคม 2559
หลักทรัพย์
SQ
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์                   

รับหลักทรัพย์                    : หุ้นสามัญ
ชื่อบริษัท                      : บริษัท สหกลอิควิปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (SQ)
ชื่อย่อหลักทรัพย์                   : SQ
ตลาดรอง                      : SET
กลุ่มอุตสาหกรรม                    : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ                      : บริการรับเหมาก่อสร้าง
วันที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน             : 26 ต.ค. 2559
วันที่เริ่มทำการซื้อขาย                 : 26 ต.ค. 2559
จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลท. (หุ้นสามัญ)(หุ้น)        : 1,130,000,000
จำนวนหุ้นชำระแล้ว (หุ้นสามัญ)(หุ้น)            : 1,130,000,000
ราคา Par (บาทต่อหุ้น)                 : 1.00
ทุนชำระแล้ว (บาท)                  : 1,130,000,000.00
จำนวนหุ้น IPO (หุ้น)                  : 380,000,000
ราคา IPO (บาท)                   : 3.20
ลักษณะธุรกิจ                     :
ให้บริการงานด้านการทำเหมืองแร่อย่างครบวงจร โดยให้บริการทำเหมืองถ่านหินแบบบ่อเปิด (Open Pit Mining) 
ครอบคลุมงาน การวางแผนงานเหมืองและขนส่ง การปฎิบัติงานเปิดหน้าเหมือง การเป็นที่ปรึกษางานเหมือง
และการบริการให้เช่าเครื่องจักรขนาดใหญ่และงานซ่อมบำรุง โดยปัจจุบันดำเนินโครงการเหมืองแม่เมาะโครงการ 7
 ในนามกิจการร่วมค้า ITD-SQ โครงการเหมืองหงสา ประเทศลาว และเหมืองแม่เมาะโครงการ 8 ดำเนินการโดยบริษัท
หมายเหตุ                      :
วันที่เสนอขายต่อประชาชน : วันที่ 14-18 ตุลาคม 2559 (ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของ SQ 
จากสรุปข้อสนเทศในรูปแบบ PDF File)
______________________________________________________________________