รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
21 ต.ค. 2559 22:04:00
หัวข้อข่าว
แจ้งความคืบหน้าการพิจารณาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์และร่างหนังสือชี้ชวนการเสนอขายหน่วยทรัสต์ของ HREIT
หลักทรัพย์
WHART
แหล่งข่าว
WHART
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        Pre-emptive Right                 

เรื่อง                        : 
การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท (Pre-emptive Right)
ชื่อบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมที่จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนใ        
:ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช
ห้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นสามัญ
 ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น) (เพิ่มเติม)           : 10.00
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้น         : 18 ต.ค. 2559
เพิ่มทุนของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม (Record date)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น         : 19 ต.ค. 2559
ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์อื่นๆ (XB)           : 14 ต.ค. 2559
หมายเหตุ (แก้ไข)                   :
สรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์ 
การให้สิทธิในการจองซื้อและได้รับจัดสรรต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART ดังนี้

1. การเสนอขายหน่วยทรัสต์ทั้งหมดจำนวน 554,907,000 - 569,360,000 หน่วยทั้งหมดในครั้งนี้ 
เป็นการให้สิทธิในการจองซื้อก่อนต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART ในอัตราส่วนร้อยละ 100
ของหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ HREIT ที่จะออกและเสนอขายครั้งแรก
โดยจะเสนอขายและจัดสรรตามสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ในกองทรัสต์ WHART
แต่ละรายที่มีรายชื่อปรากฎอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART ในวันที่ 19 ตุลาคม
2559 ในอัตราส่วน 1.1622 - 1.1924 หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART ต่อ 1 หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ HREIT
และราคาเสนอขาย 10.00 บาท ต่อหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ HREIT
หน่วยทรัสต์ที่เกิดจากการคำนวณที่เป็นเศษทศนิยมจะถูกปัดลงเป็นจำนวนเต็มหน่วยที่ใกล้เคียงที่สุด ทั้งนี้
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART มีสิทธิจองซื้อหน่วยทรัสต์ในจำนวนที่น้อยกว่า หรือเท่ากับสิทธิ
หรือเกินกว่าสิทธิที่ตนจะได้รับ แต่การจัดสรรส่วนที่จองซื้อเกินสิทธิจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัท
เหมราช รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด

2. ในกรณีที่มีหน่วยทรัสต์เหลือจากการเสนอขายต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART และ/หรือ 
หน่วยทรัสต์ที่เหลือจากการคำนวณอัตราส่วนที่ถูกปัดเศษทศนิยมลงในการเสนอขายต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรั
สต์ WHART จะนำมารวมกันและเสนอขายต่อเหมราชและ/หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของเหมราช
ผู้มีอุปการคุณของกลุ่มบริษัทเจ้าของทรัพย์สิน นักลงทุนสถาบัน
และผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์

3. การจัดสรรหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ HREIT เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART 
ดังกล่าวเป็นการจัดสรรให้เพียงครั้งนี้ครั้งเดียว หากในอนาคต กองทรัสต์ HREIT จะเพิ่มทุน
การจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มทุนของกองทรัสต์ HREIT จะเป็นไปตามมติผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ HREIT
และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

4. ผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ HREIT 
ขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการจองซื้อหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ HREIT
ในบางกรณีตามที่ผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ HREIT เห็นสมควร เช่น
ในกรณีที่ผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ HREIT เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทรัสต์ HREIT
หรือผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ HREIT หรือกรณีที่การจองซื้อหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ HREIT
อาจก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารกองทรัสต์ HREIT หรือ ก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทรัสต์ HREIT
หรือในกรณีที่ผู้จองซื้อเป็นพลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา
บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว และบริษัท
หรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา เป็นต้น ทั้งนี้
เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทรัสต์ HREIT ผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ HREIT
และชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ HREIT เป็นหลัก

หากบริษัทฯ ได้รับแจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับรายละเอียดการจองซื้อเพิ่มเติมจากบริษัท เหมราช 
รีทแมนเนจเม้นท์ จำกัด บริษัทฯ จะเผยแพร่ข่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ทราบต่อไป
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้