รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
21 ต.ค. 2559 21:03:00
หัวข้อข่าว
การเลื่อนการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีสิทธิจองซื้อหน่วยทรัสต์ ในการเพิ่มทุนครั้งที่ 2 ของ WHART
หลักทรัพย์
WHART
แหล่งข่าว
WHART
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การเพิ่มเงินทุนของกองทุนรวม              

เรื่อง                        : การเพิ่มเงินทุนของกองทุนรวม
วันที่แจ้งสารสนเทศ (แก้ไข)               : 21 ต.ค. 2559
จัดสรรให้กับ                    : - ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิม
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้รับสิทธิในการ       : 08 พ.ย. 2559
จองซื้อหน่วยลงทุน(Record date) (แก้ไข)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุ       : 09 พ.ย. 2559
นตามมาตรา 225 
ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(แก้ไข)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหน่วยลงทุน(XR)        : 04 พ.ย. 2559
(แก้ไข)
จัดสรรให้กับ                    : - บุคคลในวงจำกัด
จัดสรรให้กับ                    : - ประชาชนทั่วไป
หมายเหตุ (แก้ไข)                   :
เพื่อให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์มีเวลาได้มีเตรียมตัวในการพิจารณาการลงทุนซื้อหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมสำหรับการเพ
ิ่มทุนครั้งที่ 2 มากขึ้น
บริษัทจึงเห็นควรให้เลื่อนวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิในการจองซื้อหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม
(Record Date) ซึ่งเดิมกำหนดไว้เป็นวันที่ วันที่ 31 ตุลาคม 2559 เป็นวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 และ
เลื่อนวันวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยทรัสต์ ซึ่งเดิมกำหนดไว้เป็นวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559
เป็นวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้