รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
21 ต.ค. 2559 17:53:00
หัวข้อข่าว
หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
หลักทรัพย์
COM7
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย

ระดับ 1 : Cash Balance
หลักทรัพย์  ชื่อย่อ  วันเริ่มต้น  วันสิ้นสุด
บริษัท คราวน์ เทค แอดวานซ์ จำกัด (มหาชน)  AJD  25 ต.ค. 2559  02 ธ.ค. 2559
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท คราวน์ เทค แอดวานซ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1  AJD-W1  25 ต.ค. 2559  02 ธ.ค. 2559
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท คราวน์ เทค แอดวานซ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2  AJD-W2  25 ต.ค. 2559  02 ธ.ค. 2559
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)  COM7  25 ต.ค. 2559  02 ธ.ค. 2559
บริษัท ฮอท พอท จำกัด (มหาชน)  HOTPOT  25 ต.ค. 2559  02 ธ.ค. 2559
บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน)  NETBAY  25 ต.ค. 2559  02 ธ.ค. 2559
ขยายช่วงดำเนินการ
บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)  RJH  25 ต.ค. 2559  11 พ.ย. 2559
บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)  TACC  25 ต.ค. 2559  11 พ.ย. 2559
บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  TFG  25 ต.ค. 2559  11 พ.ย. 2559
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1  TFG-W1  25 ต.ค. 2559  11 พ.ย. 2559

ระดับ 2 : ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance
หลักทรัพย์  ชื่อย่อ  วันเริ่มต้น  วันสิ้นสุด
-  -  -  -
ขยายช่วงดำเนินการ
-  -  -  -

ระดับ 3 : ห้าม Net settlement, ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance
หลักทรัพย์  ชื่อย่อ  วันเริ่มต้น  วันสิ้นสุด
-  -  -  -
ขยายช่วงดำเนินการ
-  -  -  -


หมายเหตุ
1. Cash Balance หมายความว่า สมาชิกต้องดำเนินการให้ลูกค้าซื้อหลักทรัพย์ด้วยบัญชี cash balance เท่านั้น โดยลูกค้าต้องวางเงินสดไว้ล่วงหน้ากับสมาชิกเต็มจำนวนก่อนซื้อหลักทรัพย์
2. ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย หมายความว่า ห้ามสมาชิกใช้หลักทรัพย์เป็นหลักประกันในการคำนวณเป็นวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ (ในทุกประเภทบัญชี)
3. ห้าม Net settlement หมายความว่า ห้ามสมาชิกหักกลบราคาค่าซื้อกับราคาค่าขายหลักทรัพย์เดียวกันในวันเดียวกัน (ซื้อและขายหลักทรัพย์เดียวกันในวันเดียวกัน ค่าขายคืนเป็นวงเงินในวันทำการถัดไป)

ทั้งนี้ ปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณาหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย คือ อัตราหมุนเวียนการซื้อขาย (Turnover ratio) มูลค่าการซื้อขาย และราคาซื้อขายที่ไม่สอดคล้องกับปัจจัยพื้นฐาน เช่น P/E Ratio
เป็นต้น
____________________________________________________________________________________________________________