รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
17 ต.ค. 2559 19:51:00
หัวข้อข่าว
การปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีสิทธิจองซื้อหน่วยทรัสต์ ในการเพิ่มทุนครั้งที่ 2 ของ WHART
หลักทรัพย์
WHART
แหล่งข่าว
WHART
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การเพิ่มเงินทุนของกองทุนรวม              

เรื่อง                        : การเพิ่มเงินทุนของกองทุนรวม
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 17 ต.ค. 2559
จัดสรรให้กับ                    : - ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิม
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้รับสิทธิในการ       : 31 ต.ค. 2559
จองซื้อหน่วยลงทุน(Record date)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุ       : 01 พ.ย. 2559
นตามมาตรา 225 
ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหน่วยลงทุน(XR)        : 27 ต.ค. 2559
จัดสรรให้กับ                    : - บุคคลในวงจำกัด
จัดสรรให้กับ                    : - ประชาชนทั่วไป
หมายเหตุ                      :
บริษัทฯ คาดว่าจะจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมจำนวนไม่เกิน 316,290,000 หน่วย 
โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

ส่วนที่ 1 จัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในครั้งนี้ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 
ของหน่วยทรัสต์ที่จะมีการออกและเสนอขายในการเพิ่มทุนครั้งนี้ เพื่อเสนอขายให้กับผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิม
(รวมถึงผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่เป็นเจ้าของ ผู้ให้เช่า ผู้ให้เช่าช่วง ผู้โอนสิทธิการเช่า
และผู้ให้สิทธิในอสังหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์จะลงทุน) (Rights Offering)
ที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์
โดยผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมอาจแสดงความจำนงที่จะซื้อหน่วยทรัสต์ที่เสนอขายเพิ่มเติมในครั้งนี้ตามสิทธิที่ไ
ด้รับจัดสรร หรือเกินกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรร หรือ น้อยกว่าสิทธิที่ได้รับการจัดสรร
หรือสละสิทธิไม่จองซื้อหน่วยทรัสต์ที่เสนอขายเพิ่มเติมในครั้งนี้ก็ได้

ทั้งนี้ ภายหลังจากการจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมแล้ว หน่วยทรัสต์ที่เหลือ 
อาจจัดสรรให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่แสดงความจำนงที่จะซื้อหน่วยทรัสต์เกินกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรร

ในกรณีการจัดสรรสิทธิตามอัตราส่วนที่กำหนดทำให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมได้รับสิทธิจองซื้อหน่วยทรัสต์ที่เส
นอขายเพิ่มเติมเป็นจำนวนที่มีเศษหน่วยทรัสต์ที่ไม่สามารถจัดสรรให้เป็นจำนวนเต็มหน่วยได้ให้ปัดเศษลงเป็นจ
ำนวนเต็มหน่วยที่ใกล้เคียงที่สุด

ส่วนที่ 2 จัดสรรเพื่อเสนอขายส่วนที่เหลือจากการเสนอขายให้กับผู้ถือทรัสต์เดิม ให้แก่ (1) 
บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งรวมถึงผู้ลงทุนสถาบันและผู้จองซื้อพิเศษ
ซึ่งไม่ใช่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์
ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักท
รัพย์ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ (2) ให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering)

หากมีหน่วยทรัสต์เหลือจากการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) 
และ/หรือให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) แล้ว
หน่วยทรัสต์ที่เหลือจากการจัดสรรหน่วยทรัสต์ดังกล่าวอาจจัดสรรให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่แสดงความจำน
งที่จะซื้อหน่วยทรัสต์เกินกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรร ทั้งนี้
ให้ถือเอาข้อมูลที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์
และ/หรือหนังสือชี้ชวนการเสนอขายหน่วยทรัสต์
เป็นจำนวนหน่วยทรัสต์ที่จะจัดสรรเพื่อเสนอขายให้ผู้ลงทุนแต่ละประเภท
  
ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จำกัด ("บริษัท") 
ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ของกองทรัสต์ เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559
มีมติให้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิในการจองซื้อหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม (Record
Date) ในวันที่ 31 ตุลาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา
225ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยทรัสต์ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 และ
บริษัทจะแจ้งอัตราส่วนของสิทธิการจองซื้อและราคาเสนอขายหน่วยทรัสต์ต่อไป

อนึ่ง 
เนื่องจากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์และร่างหนังสือชี้ชวนการเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมส
ำหรับการเพิ่มทุนครั้งที่ 2
ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
("สำนักงาน ก.ล.ต.") การเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมในการเพิ่มทุนครั้งที่ 2
จะกระทำได้ต่อเมื่อบริษัทได้รับอนุมัติจาก สำนักงาน ก.ล.ต.
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้