รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
17 ต.ค. 2559 19:32:00
หัวข้อข่าว
SEC News :สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 14 ตุลาคม 2559
หลักทรัพย์
RJH
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 14 ตุลาคม 2559
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้
1. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. คราวน์ เทค แอดวานซ์ จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นาย อานนท์ชัย วีระประวัติ
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 12/10/2559
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -0.5% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 4.5% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 12/10/2559
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 0.37% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 5.12% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

3. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 11/10/2559
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 0.9% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 10.45% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

4. รายงานการได้มา ของบมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย VIRAA LIMITED
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 11/10/2559
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 0.0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 0.0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________