รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
17 ต.ค. 2559 08:40:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เพิ่มสินค้า : SELIC เริ่มซื้อขายวันที่ 18 ตุลาคม 2559
หลักทรัพย์
SELIC
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์                   

รับหลักทรัพย์                    : หุ้นสามัญ
ชื่อบริษัท                      : บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) (SELIC)
ชื่อย่อหลักทรัพย์                   : SELIC
ตลาดรอง                      : MAI
กลุ่มอุตสาหกรรม                    : สินค้าอุตสาหกรรม
วันที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน             : 18 ต.ค. 2559
วันที่เริ่มทำการซื้อขาย                 : 18 ต.ค. 2559
จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลท. (หุ้นสามัญ)(หุ้น)        : 280,000,000
จำนวนหุ้นชำระแล้ว (หุ้นสามัญ)(หุ้น)            : 280,000,000
ราคา Par (บาทต่อหุ้น)                 : 0.50
ทุนชำระแล้ว (บาท)                  : 140,000,000.00
จำนวนหุ้น IPO (หุ้น)                  : 80,000,000
ราคา IPO (บาท)                   : 2.90
ลักษณะธุรกิจ                     :
SELIC และบริษัทย่อย ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่าย 
รวมทั้งวิจัยและพัฒนากาวอุตสาหกรรมที่ใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรม (adhesive, specialty and high
performance adhesive) เพื่อจำหน่ายให้แก่ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ
หมายเหตุ                      :
วันที่เสนอขายต่อประชาชน : วันที่ 10-12 ตุลาคม 2559
(ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของ SELIC จากสรุปข้อสนเทศในรูปแบบ PDF File)
______________________________________________________________________