รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
14 ต.ค. 2559 08:38:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ IHL เริ่มซื้อขายวันที่ 17 ตุลาคม 2559
หลักทรัพย์
IHL
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน) (IHL)
ทุนเดิม (บาท)                    : 419,998,782.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 419,998,782
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 69,999,331
ทุนใหม่ (บาท)                    : 489,998,113.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 489,998,113
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 1.00000
จัดสรรรเพื่อ                     : การจ่ายหุ้นปันผล จำนวน 69,999,331 หุ้น 
(กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับหุ้นปันผลในวันที่ 27 กันยายน 2559 และรายชื่อตามมาตรา 225
ของ พรบ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 28 กันยายน 2559
อัตรา (หุ้นเดิม : หุ้นปันผล)              : 6 : 1
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 17 ต.ค. 2559
______________________________________________________________________