รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
13 ต.ค. 2559 17:43:00
หัวข้อข่าว
แต่งตั้งกรรมการลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท
หลักทรัพย์
ERWPF
แหล่งข่าว
ERWPF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ จท. 11/590374              13 ตุลาคม 2559
  
เรื่อง   แต่งตั้งกรรมการลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท

เรียน   กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ("บริษัทจัดการ") 
ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท ("กองทุนรวม") ขอแจ้งว่า
บริษัทจัดการได้ดำเนินการแต่งตั้ง นายสมิทธ์ พนมยงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด และนางสาวกันยะรัตน์ กฤษณเทวินทร์
รองกรรมการผู้จัดการสายบริหารเงินและเทคโนโลยีสารสนเทศ และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บริษัท ดิ เอราวัณ
กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นคณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวม โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องนับแต่วันที่ 16
กันยายน 2559 ถึง วันที่ 15 กันยายน 2562 มีผลตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2559 เป็นต้นไป
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

  ขอแสดงความนับถือ
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท
โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด(นางทิพาพรรณ ภัทรวิกรม)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
กลุ่มจัดการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้