รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
13 ต.ค. 2559 08:47:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ CCP เริ่มซื้อขายวันที่ 14 ตุลาคม 2559
หลักทรัพย์
CCP
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : หุ้นเพิ่มทุนของ CCP เริ่มซื้อขายวันที่ 14 ตุลาคม 2559
ชื่อบริษัท                      : บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) (CCP)
ทุนเดิม (บาท)                    : 656,589,849.25
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 2,626,359,397
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 141,670,784
ทุนใหม่ (บาท)                    : 692,007,545.25
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 2,768,030,181
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 0.25000
จัดสรรรเพื่อ                     : ผู้ถือหุ้นที่ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ CCP-W2 จำนวน 
32,110,365 หน่วย ใช้สิทธิแปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 141,670,784 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)             : 1 : 4.412
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                : 0.25
วันใช้สิทธิ                      : 30 ก.ย. 2559
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 14 ต.ค. 2559
______________________________________________________________________