รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
13 ต.ค. 2559 08:32:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 12 ตุลาคม 2559
หลักทรัพย์
CKP
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        SEC : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 12 ตุลาคม 2559
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้

1. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน)
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 07/10/2559
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -1.0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 29.24% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นาย ภวนันท์ ศาตวินท์
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 27/09/2559
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 0.4% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 5.16% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
(ข้อมูลเบื้องต้น )

3. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย บริษัท รัชกิจ โฮลดิ้ง จำกัด
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 11/10/2559
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 6.2% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 18.92% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

4. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นางสาว จันทวรัจฉร์ จันทรศารทูล
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 11/10/2559
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -4.58% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 6.43% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

5. รายงานการ หุ้นของบมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นาย พิพัฒน์ รัชกิจประการ นาง ฉัตรแก้ว คชเสนี นาย พิทักษ์ รัชกิจประการ
นางสาว ภัคจิรา รัชกิจประการ นางสาว จันทวรัจฉร์ จันทรศารทูล
นางสาว ลภัสอร คชเสนี บริษัท รัชกิจ โฮลดิ้ง จำกัด
ซึ่งเป็นการ เมื่อวันที่ 12/10/2559
จำนวนหลักทรัพย์ที่คิดเป็น 0.0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการคิดเป็น 33.42% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

6. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นาย ทรงศักดิ์ จิตเจือจุน
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 11/10/2559
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น -0.05% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 4.951% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
(ข้อมูลเบื้องต้น )

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________