รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
12 ต.ค. 2559 17:12:00
หัวข้อข่าว
ชี้แจงรายละเอียดการต่ออายุสัญญาเช่าช่วง โครงการเออร์บานา หลังสวน กับบริษัท เออร์บานา เอสเตท จำกัด
หลักทรัพย์
URBNPF
แหล่งข่าว
URBNPF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ตามที่ ที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา ("กองทุนรวม") 
ครั้งที่ 1/2559 ประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 ได้มีมติไม่อนุมัติการแต่งตั้งผู้บริหารโครงการ
การแก้ไขโครงสร้างรายได้ของกองทุนรวม และมอบหมายให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด
("บริษัทจัดการ") ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวม เข้าทำการเจรจากับบริษัท เออร์บานา เอสเตท (จำกัด)
("เออร์บานา") ซึ่งเป็นผู้เช่าช่วงโครงการเออร์บานา หลังสวน ตามสัญญาเช่าช่วง ระหว่าง กองทุนรวม
และเออร์บานา ฉบับลงวันที่ 12 ตุลาคม 2553 ("สัญญาเช่าช่วง")
ตามรายละเอียดที่ได้แจ้งต่อผู้ถือหน่วยลงทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามหนังสือเลขที่ 270/2559
นั้น

บริษัทจัดการขอเรียนชี้แจงความคืบหน้าของการเจรจาว่า 
จากการเจรจาเออร์บานาได้เสนอและตกลงยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อผูกพันที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถื
อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ครั้งที่ 1/2557 ประชุมเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2557 กล่าวคือ

1. เออร์บานาตกลงจะยังคงชำระค่าเช่าช่วงให้แก่กองทุนรวม ตามโครงสร้างรายได้ในปัจจุบัน 
อันมีรายละเอียดดังนี้
   (ก) ค่าเช่าคงที่ ในอัตราเดือนละ 2,200,000 บาท (สองล้านสองแสนบาทถ้วน)
ยกเว้น ในช่วงระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 
เออร์บานาจะต้องชำระค่าเช่าคงที่ให้แก่กองทุนรวมในอัตราเดือนละ 2,500,000 บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)
บวกกับค่าเช่าอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่กองทุนรวมจะต้องชำระให้แก่สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
("สำนักงานทรัพย์สินฯ") ในแต่ละเดือนตามที่กำหนดไว้ในบันทึกต่อท้ายสัญญาเช่า (สัญญาเช่าฉบับที่
00203/2546 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2546) ระหว่างสำนักงานทรัพย์สินฯ บริษัท สยามพันธุ์วัฒนา จำกัด (มหาชน)
 และกองทุนรวม

   (ข) ค่าเช่าลอยตัว ในอัตราร้อยละ 50 (ห้าสิบ) 
ของรายได้รวมที่เออร์บานาได้รับจากพื้นที่เช่าทั้งหมดในแต่ละเดือน ลบด้วยจำนวนเงินค่าเช่าคงที่จำนวน
2,200,000 บาท (สองล้านสองแสนบาท)
ซึ่งเขียนเป็นสูตรการคำนวณได้ดังนี้
(ร้อยละ 50 x รายได้รวมที่เออร์บานาได้รับจากพื้นที่เช่าทั้งหมด) - ค่าเช่าคงที่
ยกเว้น ในช่วงระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 
เออร์บานาจะต้องชำระค่าเช่าลอยตัวให้แก่กองทุนรวม ในอัตราร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า)
ของรายได้รวมที่เออร์บานาได้รับจากพื้นที่เช่าทั้งหมดในแต่ละเดือนในส่วนที่เกินกว่าจำนวนเงินค่าเช่าคงที
่ ซึ่งเขียนเป็นสูตรการคำนวณได้ดังนี้
ร้อยละ 25  x   (รายได้รวมที่เออร์บานาได้รับจากพื้นที่เช่าทั้งหมด - ค่าเช่าคงที่)


2.เออร์บานาตกลงให้บริษัท เออร์บานา ฮอสพิทอลลิตี้ (2012) จำกัด 
จะยังทำหน้าที่เป็นผู้บริหารโครงการเออร์บานา หลังสวน จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562

นอกจากนี้ เออร์บานายังตกลงที่จะชำระค่าเช่าช่วงที่ยังค้างชำระต่อกองทุนรวม 
พร้อมด้วยค่าปรับในอัตราร้อยละ 2 ต่อเดือนจนครบถ้วนทั้งนี้ บริษัทจัดการเห็นว่า
ข้อเสนอดังกล่าวสอดคล้องกับมติที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ครั้งที่ 1/2557
อีกทั้งเป็นโครงสร้างรายได้ ซึ่งได้ค่าเช่าช่วงสำหรับปี 2560 ถึง 2562
มากกว่าค่าเช่าช่วงตามโครงสร้างรายได้ที่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ครั้งที่ 1/2559
พิจารณาอนุมัติ ดังนั้น บริษัทจัดการจึงได้ตกลงยินยอมให้เออร์บานาต่ออายุการเช่าของสัญญาเช่าช่วง
ออกไปอีกเป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2559 ถึง 11 ตุลาคม 2562 ซึ่งในการนี้
เออร์บานาได้ทำการลงนามในหนังสือแจ้งการต่ออายุสัญญาเช่าช่วง เพื่อยินยอมผูกพันตามข้อเสนอข้างต้นแล้ว
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559

อนึ่ง สำหรับค่าเช่าช่วงสำหรับช่วงระยะเวลาตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นไป 
บริษัทจัดการจะได้เข้าทำการเจรจากับเออร์บานาในเรื่องดังกล่าว ก่อนการต่ออายุสัญญาเช่าช่วงในครั้งต่อไป
เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
และเพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้