รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
12 ต.ค. 2559 08:31:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ M เริ่มซื้อขายวันที่ 13 ตุลาคม 2559
หลักทรัพย์
M
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (M)
ทุนเดิม (บาท)                    : 910,249,500.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 910,249,500
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 4,599,900
ทุนใหม่ (บาท)                    : 914,849,400.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 914,849,400
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 1.00000
จัดสรรรเพื่อ                     : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP (M-WA) จำนวน 
4,599,900 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 4,599,900 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)             : 1 : 1
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                : 1.00
วันใช้สิทธิ                      : 30 ก.ย. 2559
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 13 ต.ค. 2559
______________________________________________________________________