รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
11 ต.ค. 2559 17:45:00
หัวข้อข่าว
การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว
หลักทรัพย์
CCP
แหล่งข่าว
CCP
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เลขที่  กก.1/59/102

  วันที่ 11 ตุลาคม 2559


เรื่อง  การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว


เรียน   กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


ตามที่ บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") 
ได้ดำเนินการขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว และนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์ได้รับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วของบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 11
ตุลาคม 2559 โดยมีรายการดังนี้

1.ทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ทั้งสิ้นเป็นจำนวน 692,007,545.25 บาท
  (หกร้อยเก้าสิบสองล้านเจ็ดพันห้าร้อยสี่สิบห้าบาทยี่สิบห้าสตางค์)

2.หุ้นที่บริษัทฯ ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้วจำนวน 2,768,030,181 หุ้น
  (สองพันเจ็ดร้อยหกสิบแปดล้านสามหมื่นหนึ่งร้อยแปดสิบเอ็ดหุ้น)
โดยแยกเป็น
-  หุ้นสามัญ  2,768,030,181   หุ้น  (สองพันเจ็ดร้อยหกสิบแปดล้านสามหมื่นหนึ่งร้อยแปดสิบเอ็ดหุ้น)
-  หุ้นบุริมสิทธิ   -   หุ้น ( - )


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
  

ขอแสดงความนับถือ
  


  ????..??....???.???..
  (นายประทีป   ทีปกรสุขเกษม)
  ประธานกรรมการ
  บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน)
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้