รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
11 ต.ค. 2559 17:45:00
หัวข้อข่าว
แจ้งผลการใช้สิทธิ CCP-W2 ครั้งที่ 12 (ครั้งสุดท้าย) งวดวันที่ 30 กันยายน 2559
หลักทรัพย์
CCP
แหล่งข่าว
CCP
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เลขที่  กก.1/59/101
วันที่ 11 ตุลาคม 2559

เรื่อง  แจ้งผลการใช้สิทธิ CCP-W2 ครั้งที่ 12 (ครั้งสุดท้าย) งวดวันที่ 30 กันยายน 2559

เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ้างถึง :   มติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2556 
ได้มีมติอนุมัติให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 2 (CCP-W2)

ตามที่บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") 
ได้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 2 (CCP-W2) จำนวน 99,995,555 หน่วย
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ซึ่งกำหนดการใช้สิทธิตรงกับทุกๆ วันทำการสุดท้ายของไตรมาส คือ
เดือนมีนาคม เดือนมิถุนายน เดือนกันยายน และเดือนธันวาคม
(หากวันสุดท้ายของไตรมาสเป็นวันหยุดทำการให้เลื่อนเป็นวันก่อนหน้า)
ของแต่ละปีตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิรวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง นั้น
กำหนดวันใช้สิทธิครั้งที่ 12 (ครั้งสุดท้าย) ของ CCP-W2 ตรงกับวันที่ 30 กันยายน 2559 
โดยมีอัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิต่อ 4.412 หุ้นสามัญใหม่ ในราคาใช้สิทธิ 0.25 บาทต่อหุ้น
บริษัทฯ ขอรายงานผลการใช้สิทธิ ดังนี้
จำนวนผู้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในครั้งนี้  394  ราย
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิในครั้งนี้  32,110,365  หน่วย
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ใช้สิทธิคงเหลือ   598,789*  หน่วย
จำนวนหุ้นสามัญที่เกิดขึ้นจากการใช้สิทธิในครั้งนี้  141,670,784  หุ้น
จำนวนเงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิในครั้งนี้  35,417,696  บาท

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 ขอแสดงความนับถือ


???????????.........???
( นายประทีป   ทีปกรสุขเกษม )
ประธานกรรมการ
บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน)

* หมายเหตุ เนื่องจากเป็นวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย จึงถือว่า CCP-W2 ส่วนที่ยังไม่ใช้สิทธิสิ้นสภาพลง 
ผู้ถือหลักทรัพย์ CCP-W2 จึงไม่สามารถใช้สิทธิใดๆได้อีก อีกทั้ง CCP-W2
ได้พ้นสภาพการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา
ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทจะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นคราวถัดไปในการพิจารณาลดทุนจดทะเบียนส่วนที่ออกมาเพ
ื่อรองรับการใช้สิทธิเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับ CCP-W2 ต่อไป
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้