รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
11 ต.ค. 2559 17:07:00
หัวข้อข่าว
การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ "ABPIF"
หลักทรัพย์
ABPIF
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การลดทุน                      

เรื่อง                        : การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ "ABPIF"
ชื่อบริษัท                      : กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม 
เพาเวอร์ (ABPIF)
มูลค่าที่ตราไว้เดิม (บาท)                : 8.1487
มูลค่าที่ตราไว้ใหม่ (บาท)                : 7.7429
วันที่มีผล                      : 14 ต.ค. 2559
หมายเหตุ                      : ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนหน่วยลงทุน
______________________________________________________________________