รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
11 ต.ค. 2559 08:48:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ TSTE เริ่มซื้อขายวันที่ 12 ตุลาคม 2559
หลักทรัพย์
TSTE
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : หุ้นเพิ่มทุนของ TSTE เริ่มซื้อขายวันที่ 12 ตุลาคม 2559
ชื่อบริษัท                      : บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน) (TSTE)
ทุนเดิม (บาท)                    : 174,239,822.50
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 348,479,645
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 34,847,536
ทุนใหม่ (บาท)                    : 191,663,590.50
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 383,327,181
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 0.50000
จัดสรรรให้                     : ผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน 34,847,536 หุ้น
อัตรา (หุ้นเดิม : หุ้นใหม่)               : 10 : 1
ราคาจองซื้อ (บาท/หุ้น)                 : 1.00
วันจองซื้อและชำระเงิน                 : วันที่ 19 ก.ย. 2559 ถึงวันที่ 23 ก.ย. 2559
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 12 ต.ค. 2559
______________________________________________________________________