รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
11 ต.ค. 2559 07:56:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ JAS เริ่มซื้อขายวันที่ 12 ตุลาคม 2559
หลักทรัพย์
JAS
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : หุ้นเพิ่มทุนของ JAS เริ่มซื้อขายวันที่ 12 ตุลาคม 2559
ชื่อบริษัท                      : บริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (JAS)
ทุนเดิม (บาท)                    : 3,567,889,741.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 7,135,779,482
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 1,177,633
ทุนใหม่ (บาท)                    : 3,568,478,557.50
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 7,136,957,115
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 0.50000
จัดสรรรเพื่อ                     : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (JAS-W3) 1,069,605 
หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญ 1,177,633 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)             : 1 : 1.101
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                : 3.904
วันใช้สิทธิ                      : 30 ก.ย. 2559
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 12 ต.ค. 2559
______________________________________________________________________